Theo như điều 28, bộ Luật lao động 2012 quy định thì: “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc đó”.

Điều đó có nghĩa là khi thử việc, người lao động vẫn nhận được lương thử việc, và lương thử việc đó ít nhất phải bằng 85% lương chính thức của công việc đó.

Và theo điều 29, bộ Luật lao động 2012 quy định: ” Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”.
tangluong (2)
Như vậy trong thời gian thử việc, vì lý do không phù hợp hoặc không đáp ứng được yêu cầu của công việc, người lao động vẫn có quyền xin chấm dứt làm việc mà vẫn được hưởng lương thử việc theo số ngày mà họ đã làm việc cho công ty.

Kể cả khi người lao động làm chỉ 1 ngày công thì vẫn được trả lương theo quy định của pháp luật.

Công thức tính như sau:

Lương ngày = ([Lương+Phụ cấp(nếu có)] chia cho ngày công chuẩn của tháng) rồi nhân số ngày làm việc thực tế

Có nghĩa là nếu lương thử việc của bạn là 3.500.000 đồng, bạn làm việc được 2 rồi nghỉ thì bạn sẽ vẫn nhận được lương theo công thức:

Lương = (3.500.000/24) x 2 = 291,666 (nghìn đồng)

Trong đó:

– 3.500.000 là lương thử việc.

– 24 là số ngày công trong tháng ( có thể là 22 hoặc 26 do chính công ty quy định)

– 2 là số ngày mà bạn đã làm việc.

Theo công thức trên thì dù bạn đang thử việc nhưng sau 2 ngày làm việc bạn cảm thấy không phù hợp thì bạn xin nghỉ, bạn vẫn nhận được lương là 291,666 nghìn đồng.

Để tránh trường hợp công ty không giải quyết tiền lương thử việc cho bạn, tôi khuyên bạn:

– Luôn luôn hỏi phía công ty về việc chi trả lương thử việc hay không, nếu có thì tính theo như thế nào.

– Dù chỉ là thử việc nhưng cũng vẫn phải có hợp đồng hẳn hoi.

– Thỏa thuận hợp đồng bằng miệng cũng được pháp luận công nhận là có thành lập hợp đồng, tuy nhiên mọi người nên có bằng chứng xác nhận là đã có việc thành lập hợp đồng này từng diễn ra để tránh việc trốn tránh trách nhiệm/pháp lý về sau.

QTSN sưu tầm nguồn từ Nhân Sự BlogTài liệu Quản trị Nhân sự

Tổng hợp các tài liệu, biểu mẫu về hành chính nhân sự