Thư viện các biểu mẫu nhân sự 

Các tài liệu quản lý hồ sơ nhân viên & quá trình làm việc

Biểu mẫu bổ nhiệm
Tổng hợp danh sách cán bộ
Tờ trình bổ nhiệm
Quyết định bổ nhiệm
Quyết định lương bổ nhiệm
Tờ trình miễn nhiệm
Quyết định miễn nhiệm
Quyết định lương miễn nhiệm
Tờ trình luân chuyển
Quyết định luân chuyển
Tờ trình điều động
Quyết định điều động
Quyết định tiếp nhận
Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
Giấy điều động nhân sự
Hoạch định nguồn nhân lực
Thư viện biểu mẫu về bổ nhiệm
Phiếu bổ nhiệm cán bộ
Phiếu đánh giá cán bộ
Phiếu đề xuất thăng chức
Quy chế bổ nhiệm
Quyết định bổ nhiệm
Mẫu đơn xin thuyên chuyên công tác
Biểu mẫu quyết định
Quyết định tuyển dụng
Quyết định thuyên chuyển
Quyết định sa thải
Quyết định kỷ luật
Quyết định chấm dứt thử việc
Quyết định chấm dứt HĐLĐ
Quyết định bổ nhiệm
Quyết định bãi nhiệm
Nhân viên Thực tập và thời vụ
Mẫu hợp đồng công tác thời vụ độc lập
Mẫu công ty đánh giá SVTT
Xử lý vi phạm kỷ luật
Biên bản vi phạm
Bản tự kiểm cá nhân
Biên bản họp xét kỷ luật
Mẫu Báo cáo thống kê nhân sự
Thông tin cơ bản nhân viên
Báo cáo nhân sự theo số lượng
Quá trình làm việc
Thống kê tăng giảm lao động
Thống kê nhân viên theo phòng ban
Thống kê nhân viên theo loại hợp đồng
Thống kê nhân viên theo độ tuổi
Thống kê nhân viên tăng
Thống kê nhân viên giảm
Danh sách nhân viên chưa có hợp đồng
Danh sách nhân viên sắp hết hạn hợp đồng
Danh sách trích ngang
Danh sách nhân viên nghỉ việc
Danh sách hết hạn HĐLĐ
Danh sách gia hạn hợp đồng
Danh sách chuyển phòng ban
Danh sách CBCNV theo trình độ
Danh sách CBCNV theo thâm niên
Danh sách CBCNV theo người thân
Danh sách CBCNV theo giới tính
Danh sách đảng viên
Danh sách CBCNV đã kết hôn
Danh sách CBCNV được bổ nhiệm
Thư viện biểu mẫu liên quan đến nghỉ việc
Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương
Quyết định cho thôi việc
Quy trình nghỉ việc
Đơn xin nghỉ việc
Mẫu cam kết nghỉ việc
Mẫu bên bản thanh lý hợp đồng lao động (cũ)
Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc (mới)
Mẫu đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp một lần
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC
BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ-TÀI LIỆU
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Thư viện biểu mẫu về kỷ luật & khiếu nại

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT
QUY CHẾ KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH XÓA BỎ ÁN KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI TỐ CÁO
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT
SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT
ĐƠN KHIẾU NẠI – TỐ CÁO
BIÊN BẢN HỌP XỬ LÝ KHIẾU NẠI
SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI
GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ KHIẾU NẠI
QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI – TỐ CÁO

Quy trình nghỉ việc
Thư xin thôi việc
Đơn xin nghỉ việc
Quyết đỉnh thanh lý HĐLĐ