Các biểu mẫu quản lý ngày công – ngày phép – lương 

Danh mục   

Mẫu Báo cáo chấm công
Chiết xuất dữ liệu công
Tổng hợp tháng
Theo dõi phép năm – Mẫu 1
Theo dõi phép năm – Mẫu 2
Chi tiết tăng ca
Chấm công chi tiết ngày – vào trễ ra sớm
Châm công chi tiết ngày – vắng mặt
Chấm công chi tiết ngày – mẫu 1
Chấm công chi tiết ngày – mẫu 2
Theo dõi công tác
Báo cáo dữ liệu thô
Báo cáo chi tiết ngày nghỉ
Chấm công – Dữ liệu thô
Chấm công – Chi tiết ngày
Chấm công – BC log theo thiết bị
BC đăng ký nghỉ
Bảng công (theo giờ)
Bảng công (theo công)
Mẫu Báo cáo thống kê giờ làm thêm
Tỷ lệ tăng ca và giờ làm bình thường – 12 tháng
Tổng giờ tăng ca theo BP – 12 tháng
Tổng giờ tăng ca theo BP – 3 tháng
Thống kê ĐT-VS toàn cty – 12 tháng
Thống kê ĐT-VS theo BP – 3 tháng
Tăng ca trung bình toàn cty – 12 tháng
Tăng ca trung bình theo BP – 3 tháng
Đối chiếu giờ làm việc – 3 tháng
Biểu mẫu quản lý ngày công
Mẫu điểm đánh giá nhân viên hàng tháng
Mẫu bảng chấm công
Bảng chấm công
Bảng chấm công mẫu 2
Bảng ghi nhận quá trình làm việc CNV
Bảng quản lý ngày giờ công của CBCNV
Bảng theo dõi ngày nghỉ
Giấy đề nghị tăng ca
Giấy đề nghị tăng ca
Bảng chấm công tăng ca
Quản lý giờ tăng ca trong tháng
Danh sách CB trực tháng
Danh sách nghỉ việc của nhân viên
Biểu mẫu Quản lý nghỉ phép
 • Chính sách ngày nghỉ của nhân viên
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Đơn xin nghỉ việc không lương
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Quản lý nghỉ phép năm
Biểu mẫu về lương
 • Phiếu lương – Mẫu 1
 • Phiếu lương – Mẫu 2 (song ngữ)
 • Báo cáo theo dõi phụ cấp
 • Báo cáo theo dõi chi phí công đoàn
 • Bảng lương tiền mặt
 • Bảng lương chi tiết – Mẫu 1
 • Bảng lương chi tiết – Mẫu 2
 • Bảng chi lương ngân hàng – Mẫu 1
 • Bảng chi lương ngân hàng – Mẫu 2
 • Chiết xuất dữ liệu lỗi – tính lương
Mẫu Quy định & Quy chế lương
 • Nâng bậc lương
 • Quy chế lương
 • Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động
 • Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương
 • Bảng lương
 • Bảng hệ số tiền lương chức danh công việc
 • Bảng chi tiết tiền lương
 • Giấy tạm ứng
 • Mẫu ghi chép lương theo nhóm
 • Mẫu ghi chép lương theo quý
Tài liệu khác về quản lý lương
 • Bảng kê chi tiết tiền lương
 • BẢNG LƯƠNG
 • QUY CHẾ LƯƠNG
 • QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG
 • Mẫu công văn đăng ký thang lương
 • File chuyển đổi gross – net
 • Slide trình bày trong buổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P (download google slide bằng cách vào Menu File > download )
 • Danh sách nhân viên chưa được tăng lương
 • DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ
 • Danh sách thâm niên
 • QUY CHẾ KHEN THƯỞNG
 • QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG
 • SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG
 • GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG
 • Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh

Công cụ hữu dụng cho hoạt động chi trả lương thưởng

 • Báo cáo tổng kết khảo sát lương
 • Công thức chuyển đổi lương từ NET – GROSS
 • Báo cáo khảo sát lương sales
Mẫu Báo cáo lương
 • Phụ cấp theo BP – 3 tháng
 • Lương trung bình toàn cty – 12 tháng
 • Lương trung bình theo BP – 3 tháng
 • Lương thực lãnh toàn cty – 12 tháng
 • Lương thực lãnh theo BP – 12 tháng
 • Lương thực lãnh theo BP – 3 tháng
 • Lương tăng ca trung bình cả cty – 12 tháng
 • Lương tăng ca toàn cty – 12 tháng
 • Lương tăng ca theo BP – 3 tháng
 • Đối chiếu lương thưởng – 3 tháng
 • Đối chiếu giờ làm việc – 3 tháng
Biễu mẫu thuế TNCN
 • Tờ khai khấu trừ Thuế TNCN 02/KK
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KLK
 • Quyết toán Thuế TNCN năm
 • Đăng ký người phụ thuộc
 • Bảng kê Thuế TNCN 05A/BK-TNCN
 • Mẫu TNCN_Đăng ký người phụ thuộc (new)
 • Mẫu TNCN-Quyết toán thuế cuối năm (new)
 • to-khai-dieu-chinh-dang-ky-thue-mau-so-08-mst
 • To_Khai_Dang_Ky_Thue
 • Mau-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan 2015
 • Mau-so-07-kk-tncn-to-khai-thue-tncn