QUẢN LÝ NHÂN SỰ

TRONG SẢN XUẤT

Tìm kiếm tài liệu nhân sự

Đảm bảo tuân thủ pháp luật

& quy định trong  doanh nghiệp sản xuất

Đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ tất cả các quy định pháp lý và quy định liên quan đến quản lý nhân sự, bao gồm luật lao động, an toàn lao động và quy định về tiền lương và các quyền lợi khác của nhân viên.

Hợp đồng & bảo hiểm

trong doanh nghiệp sản xuất

Mẫu hợp đồng lao động

Xử lý kỷ luật

Tham khảo một số biểu mẫu

Nghỉ việc

Tham khảo mẫu cam kết nghỉ việc

Đảm bảo an toàn – sức khỏe

trong Doanh nghiệp sản xuất

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. Điều này bao gồm tuân thủ các quy định an toàn lao động, cung cấp đào tạo về an toàn và y tế, và đảm bảo các thiết bị làm việc được bảo trì và sử dụng đúng cách.

Giới thiệu chính sách phúc lợi

Quy định quản lý tài sản

Quy trình bảo trì thiết bị

Tham khảo quy trình bảo trì thiết bị của công ty

Quy định sử dụng xe ô tô

Quản lý nguồn nhân lực

trong Doanh nghiệp sản xuất

Đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực nhân sự để đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển. Điều này bao gồm kế hoạch nguồn nhân lực, Quản lý hiệu suất,  quản lý biến động nhân sự và xây dựng kế hoạch kế nhiệm

Mô tả công việc trong DN sản xuất

Mô tả công việc | Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất – Cty SX

Tài liệu HR

Tài ngay các tài liệu nhân sự hữu ích dành cho ngành sản xuất

Chấm công trong sản xuất

Mẫu bảng chấm công

Quy định chấm công

Thông báo lấy mẫu vân tay

Tài liệu HR

Tài ngay các tài liệu nhân sự hữu ích dành cho ngành sản xuất

Tính lương trong sản xuất

 

Quy chế lương

Quy trình tính lương

Quy định tính lương

Tham khảo quy định tính lương bao gồm cách tính thuế, BHXH, phụ cấp trợ cấp, cách tính lương làm thêm giờ v..v.

KPI trong doanh nghiệp sản xuất

 

Thư viện KPI trong sản xuất

7 chỉ số KPI phổ biến trong Giám sát sản xuất (P1)

Tham khảo tại đây 

7 chỉ số KPI phổ biến trong Giám sát sản xuất (P2)

Tham khảo tại đây 

Tài liệu HR

Tài ngay các tài liệu nhân sự hữu ích dành cho ngành sản xuất