Download tài liệu quản lý nhân sự

download tài liệu quản lý nhân sự

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự. Download tài liệu quản lý nhân sự. Thư viện nhân sự, download tài liệu nhân sự, tài liệu nhân sự, tài liệu quản lý nhân sự
download tài liệu quản lý nhân sự

Bạn quan tâm đến tài liệu dành cho mục tiêu quản trị nhân sự nào? 

Xây dựng tổ chức 

Nếu hướng đến mục tiêu này, người Nhân sự đã tham gia vào các vai trò chiến lược trong tổ chức. Đây là cấp độ của  Giám đốc Nhân sự .

 Nâng cao hiệu quả làm việc

Đây là cấp độ của Trưởng Phòng Nhân Sự. Ở cấp độ này, Người Nhân sự  tạo ra những quy trình để các công việc của bộ phận để nâng cao năng suất và hiệu quả của bộ phận, đồng thời phối hợp với các phòng ban khác để hỗ trợ và cùng thực hiện mục tiêu chung toàn doanh nghiệp.

Thực hiện nghiệp vụ hành chính nhân sự

Người nhân sự thực hiện các công tác nhân sự một cách chuyên môn hóa. Chuyên viên nhân sự có thể thực hiện chuyên biệt từng mảng tuyển dụng, đào tạo, C&B, quan hệ lao động, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên hoặc có thể tổng hợp các nghiệp vụ này. Tuy nhiên, những nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Quản lý nhân tài

Tài liệu nhân sự giúp doanh nghiệp gia tăng sự gắn kết của nhân viên, quản lý các nhân tài

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Tuyển dụng hiệu quả

Các tài liệu giúp nâng cao hiệu quả của quá trình tuyển dụng nhân viên mới của doanh nghiệp

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Đào tạo hiệu quả

Các tài liệu nhân sự hỗ trợ nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo nhân viên

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Đánh giá hiệu quả công việc

Tổng hợp các tài liệu về kpi giúp doanh nghiệp đánh giá nhân viên một cách hiệu quả

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Khen thưởng hiệu quả

Các tài liệu liên quan đến các chính sách phúc lợi cho nhân viên trong doanh nghiệp

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Quản lý phúc lợi & hành chính văn phòng

Các tài liệu liên quan đến các chính sách phúc lợi cho nhân viên trong doanh nghiệp

Thư viện biểu mẫu 601 – 620

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Hồ sơ nhân sự

Các tài liệu nhân sự về quản lý hồ sơ nhân viên & quá trình làm việc

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Mẫu hợp đồng lao động

Thư viện biểu mẫu phiếu giao nhận CST

Download tài liệu quản lý nhân sự về

Chấm công và tính lương

Các tài liệu giúp doanh nghiệp chấm công tính lương, khen thưởng cho nhân viên nâng cao tinh thần làm việc & giữ chân lâu dài