1- PGNHS 601 – Hưởng trợ cấp ốm đau

2- PGNHS 602 – Hưởng trợ cấp thai sản

3- PGNHS 603 – PGNHS Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe

4- PGNHS 604 – Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

5- PGNHS 605 – Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặc TNLĐ-BNN tổng hợp

6- PGNHS 606 – Giải quyết chế độ hưu trí

7- PGNHS 607 – Hưởng chế độ tử tuất

8- PGNHS 608 – Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần

9- PGNHS 610 – Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

10- PGNHS 612 – Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH

11- PGNHS 613 – Vừa giải quyết trợ cấp thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH

12- PGNHS 615 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc

13- PGNHS 616 – Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

14- PGNHS 617 – Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp – Sau khi chấp hành xong hình phạt tù – Trở về định cư hợp pháp…

15- PGNHS 618 – Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83.CP

16- PGNHS 619 – Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83.CP

17- Phieu GNHS 609 – Hồ sơ hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

18- Phieu GNHS 614 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ

19- Phiếu GNHS 620 – Điều chỉnh lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH

1- PGNHS 301 – Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho mẫu sổ cũ

2- PGNHS 302 – Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

3- PGNHS 303 – Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH.

4- PGNHS 304 – Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

5- PGNHS 305 – Cấp lại sổ BHXH do mất

6- PGNHS 306 – Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

7- PGNHS 307 – Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất

8- PGNHS 308 – Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN

9- PGNHS 309 – Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

10- PGNHS 310 – Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước

11- PGNHS 311 – Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN đối với trường hợp đã được chốt sổ BHXH

12- PGNHS 312 – Cấp sổ BHXH cho kỳ trước

13- PGNHS 313 – Thẩm định thời gian công tác trước tháng 01-1995

14- PGNHS 314 – Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc

15- PGNHS 321- Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho sổ mẫu mới

16- PGNHS 401 – Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng

17- PGNHS 402 – Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh

18- PGNHS 403 – Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

Nguồn: Giao dịch một cửa – BHXHTPHCM

Comments

comments

Paste your AdWords Remarketing code here