bbreviation

Latin

English

Vietnamese

(Nghĩa tiếng Việt)

A.D. Anno Domini Refer to the years after the birth of Jesus Christ) Sau Công Nguyên
B.C. Ante Christum Before Christ Trước Công Nguyên
A.m. Ante meridiem Before noon Chỉ giờ buổi sáng
P.m. Post meridiem After noon Chỉ giờ buổi chiều
C.V. Curriculum Vitae Curriculum vitae Lý lịch
E.g. Exempli gratia For example, for instance Ví dụ
Etc. Et cetera And so on, and other things Vân vân
i.e. id est That is to say Đó là
P.a. Per annum Yearly Hằng năm
button tieng anh nhan su
P.S. Post scriptum After writing Tái bút
Vs. Versus Against Với, đối với
Et al. Talii/et aliae And other people/things Những người/ những việc khác
V.v. Vice versa The other way round Nói cách khác
Viz. Videlicet Namely, that is to say Được gọi là
Cf. Confer Compare So với
C./ca Circa About, approximately Khoảng/ xấp xỉ
N.B. Nota bene Note well/carefully Lưu ý
BA Baccalaureatus Artium Bachelor of Arts Cử nhân văn chương
BSc Baccalaureatus Scientiae Bachelor of Science Cử nhân khoa học
MA Magister Artium Master of Arts Thạc sĩ văn chương
MD Medicinae Doctor A medical doctor, a physician Bác sĩ y khoa
PhD Philosophiae Doctor Doctor of philosophy Tiến sĩ triết học

QTNS sưu tầm nguồn từ Ucan.vn