Bạn đang quan tâm đến vị trí phó giám đốc kỹ thuật? Vậy bạn đã biết chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong công ty là gì chưa? Tham khảo nội dung bài viết dưới đây, để nắm bắt và hiểu hơn về vị trí công việc này!

1. Phó giám đốc kỹ thuật là gì?

Phó giám đốc kỹ thuật là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan tới kỹ thuật, thiết kế, lắp ráp sản phẩm của công ty. Trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật, đề ra biện pháp lắp ráp vận hành lô hàng mà khách hàng đã đặt hàng. Đồng thời, thực hiện lập kế hoạch công việc, thảo luận cùng với Bộ phận quản trị của công ty để chỉ đạo nhân công triển khai theo yêu cầu đã đề ra.

Chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong công ty 1

Phó giám đốc kỹ thuật đảm nhiệm các công việc liên quan đến kỹ thuật 

Tùy vào quy mô mỗi doanh nghiệp mà chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc phòng kỹ thuật sẽ nhiều ít khác nhau.

2. Chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật

Một số chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật:

 • Điều hành các phòng để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
 • Giám sát dự án và đưa ra quyết định và đề xuất về giải pháp, chiến lược,… với Hội đồng quản trị, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
 • Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.
 • Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn. Đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
 • Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường.
 • Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.
 • Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.
 • Phối hợp với Hội Đồng Quản trị để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.
 • Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

Chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong công ty 2

Phó giám đốc kỹ thuật đảm nhiệm nhiều chức năng công việc khác nhau

 • Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
 • Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu mà Công ty đề ra.
 • Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về dự án.
 • Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo đối với Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.
 • Giám sát quản lý tài chính, chi tiêu trong công ty theo thẩm quyền được phép căn cứ vào Điều lệ.

Trên đây là những chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật được thể hiện chung chung cho hầu hết các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, tùy vào quy định của công ty, doanh nghiệp mà các chức năng và nhiệm vụ này có sự thay đổi linh hoạt khác nhau

3. Ví dụ thực tế về chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng:

 • Chủ trì lập biện pháp đấu thầu thi công công trình khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.
 • Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc về công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao để tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra xử lý trình Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty.
 • Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.
 • Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 • Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm. 
 • Biên soạn tài liệu về công nghệ kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

Chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong công ty 3

Phó giám đốc kỹ thuật xây dựng chịu trách nhiệm về các công việc đấu thầu thi công

 • Triển khai những tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng.
 • Tổ chức thực hiện các phương án kỹ thuật và khai thác có hiệu quả thiết bị kỹ thuật được trang bị, đảm bảo cho việc sản xuất tại các đơn vị đạt chất lượng tốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đúng quy trình, quy phạm.
 • Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong việc phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất và phục vụ kinh doanh.
 • Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt phương án sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ và khi bị hư hỏng.
 • Quản lý lưu trữ, bảo quản hồ sơ và cung cấp tư liệu để phục vụ cho các hoạt động chung của toàn công ty.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản nhà nước được giao theo quy định của pháp luật và của đơn vị.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật chất lượng, tiến độ thi công các công trình nhận thầu. Tham gia xử lý các vấn đề về kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
 • Định kỳ phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm kê, kiểm tra kỹ thuật thiết bị đề xuất thanh lý tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng đến hoặc không còn sử dụng được.
 • Phối hợp với các phòng thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Bảo vệ, vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức thi công các công trình của công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.
 • Đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

Qua nội dung mô tả chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật, cùng ví dụ cụ thể trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng. Chắc hẳn, bạn cũng đã hiểu và nắm được công việc và quyền hạn cụ thể của vị trí công việc này. Để công tác tuyển dụng, quản lý chức danh phó giám đốc kỹ thuật được hiệu quả. Bạn có thể truy cập vào trang web: https://quantrinhansu-online.com/ để tham khảo đầy đủ thông tin hơn.