Từ vựng chuyên ngành tài chính ngân hàng – Banking and Finance 

tu vung tai chinh ngan hang

 1. accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/ tài khoản nợ phải trả
 2. account holder  /ə’kaunts ‘houldə/: chủ tài khoản
 3. accounts receivable /ə’kaunts ri’si:vəbl/ tài khoản phải thu
 4. accrual basis /ə’kru:əl ‘beisis/ phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi
 5. amortization /ə,mɔ:ti’zeiʃn/khấu hao
 6. arbitrage  /,ɑ:bi’trɑ:ʤ/ kiếm lời chênh lệch
 7. asset /’æset/ tài sản
 8. bankruptcy  /’bæɳkrəptsi/ sự phá sản, vỡ nợ
 9. bond /bɔnd/ trái phiếu
 10. boom /bu:m/ sự tăng vọt (giá cả)
 11. broker  /’broukə/ người môi giới
 12. capital  /’kæpitl/ vốn
 13. cash basis /kæʃ ‘beisis/ phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi
 14. certificate of deposit /sə’tifikit əv di’pɔzit/ chứng chỉ tiền gửi
 15. commodity /kə’mɔditi/ hàng hóa
 16. cost of capital /kɔst əv /’kæpitl/ chi phí vốn
 17. cumulative /’kju:mjulətiv/ tích lũy
 18. collateral /kɔ’lætərəl/ tài sản ký quỹ
 19. debt /debt/ nợ
 20. deficit  /’defisit/ thâm hụt
 21. depreciation  /di,pri:ʃi’eiʃn/ sự giảm giá
 22. dividend  /’dividend/ lãi cổ phần
 23. equity /’ekwiti/ vốn cổ phần
 24. exchange traded fund /iks’tʃeindʤ treid fʌnd/ quỹ đầu tư chỉ số
 25. fiduciary /fi’dju:ʃjəri/ ủy thác
 26. fund  /fʌnd/ quỹ
 27. growth stock /grouθ stɔk/ cổ phiếu tăng trưởng
 28. hedge fund /hedʤ fʌnd/ quỹ đầu cơ
 29. invest /in’vest/ đầu tư
 30. investor  /in’vestə/ nhà đầu tư
 31. invoice  /’invɔis/ danh đơn hàng gửi
 32. button tieng anh nhan su
 33. leverage /’li:vəridʒ/ đòn bảy
 34. liability  /,laiə’biliti/ nghĩa vụ pháp lý
 35. margin account /’mɑ:dʤin ə’kaunt/ tài khoản ký quỹ
 36. money market /’mʌni ‘mɑ:kit/ thị trường tiền tệ
 37. mortgage /’mɔ:gidʒ/ thế chấp
 38. mutual fund /’mju:tjuəl fʌnd/ quỹ tương hỗ
 39. paycheck /pei tʃek/ xác nhận tiền lương
 40. portfolio /pɔ:t’fouljou/ hồ sơ năng lực
 41. premium /’pri:mjəm/ phí bảo hiểm
 42. profit /profit/ tiền lãi, lợi nhuận
 43. real estate /riəl is’teit/ bất động sản
 44. recession  /ri’seʃn/ sự suy thoái
 45. revenue /’revinju:/ thu nhập
 46. saving /’seiviɳ/ tiết kiệm
 47. shareholder /’ʃeə,houldə/ cổ đông
 48. short selling /ʃɔ:t seliɳ/ bán khống
 49. stock /stɔk/ cổ phiếu
 50. trade  /treid/ sự mua bán
 51. Treasury bill /’treʤəri bill/ kỳ phiếu kho bạc
 52. treasury stock /’treʤəri stɔk/ cổ phiếu ngân quỹ
 53. tycoon  /tai’ku:n/ nhà tài phiệt
 54. value /’vælju:/ giá trị
 55. venture capital /’ventʃə ‘kæpitl/ đầu tư mạo hiểm
 56. volatility /,vɔlə’tiliti/ mức biến động

Amortization also applies to asset balances, such as discount on notes receivable, deferred charges, and some intangible assets.

Khấu hao cũng áp dụng cho số dư tài sản, chẳng hạn như ghi giảm giá trên các khoản phải thu được chiết khấu, phí trả chậm và một số tài sản cố định vô hình.

Cost of capital refers to the opportunity cost of making a specific investment.

Chi phí vốn đề cập tới chi phí cơ hội của một khoản đầu tư cụ thể.

In a margin account, the cash and securities in your account act ascollateral for a line of credit in order to buy more stock.

Trong một tài khoản ký quỹ, tiền mặt và chứng khoán của bạn có vai trò như tài sản thế chấp cho hạn mức tín dụng để mua được nhiều cổ phiếu hơn.

Shareholders voted to liquidate the company’s assets.

Cổ đông đã bỏ phiếu để thanh lý tài sản của công ty.

Short selling is a trading strategy that seeks to capitalize on an anticipated decline in the price of a security.

Bán khống là một chiến dịch kinh doanh tìm cách lợi dụng sự suy giảm giá trong dự kiến của một chứng khoán.

Nguồn: Diễn đàn tiếng anh

banner smartboss