Các nhà nghiên cứu chỉ ra những nguyên nhân của thất bại trong đánh giá có thể là:

  1. Thiếu thông tin
  2. Các tiêu chuẩn để lượng hóa không rõ ràng
  3. Không thực hiện việc đánh giá một cách cẩn thận
  4. Không được chuẩn bị cho việc thảo luận kết quả với người lao động
  5. Không khách quan trong quá trình đánh giá
  6. Thiếu kỹ năng đánh giá
  7. Người lao động không thường xuyên nhận được phản hồi
  8. Thiếu các nguồn lực cần thiết
  9. Việc thảo luận về phát triển nhân viên kém hiệu quả
  10. Sử dụng ngôn ngữ khó hiểu, rắc rối.