Hiện nay trong đa phần các doanh nghiệp, công tác kế hoạch đã có được sự quan tâm nhất định, nhưng vẫn chưa xứng tầm với tính chất quan trọng của nó. Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác kế hoạch sản xuất. Bộ phận sản xuất làm tốt hay không, không chỉ quản lý quá trình sản xuất tốt mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận: kế hoạch, cung ứng, điều độ, và cả nhân sự, sự phối hợp đồng bộ các yếu tố này sẽ giúp cho công tác sản xuất được vận hành hiệu quả giảm thiểu nhiều lãng phí, từ đó năng suất, chất lượng sẽ được nâng cao và chi phí sản xuất giảm, đó chính là mục tiêu mong muốn của các doanh nghiệp.

One very happy energetic businessman with his arms raised
 Mục tiêu  Sau khóa học này học viên có khả năng :

  • Mô tả được qui trình lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
  • Nhận diện được nguồn lực chính lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
  • Trình bày và ứng dụng được công cụ sử dụng khi lập kế hoạch sản xuất.
  • Trải nghiệm kỹ năng và rủi ro chính khi giám sát kế hoạch sản xuất.
 Đối tượng  NV lập kế hoạch, TPKH, NV triển khai kế hoạch xưởng sản xuất.
 Thời lượng  06 buổi, mỗi buổi 3 giờ
 Nội dung  PHẦN 1: QUI TRÌNH VÀ CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT
 PHẦN 2: TÍNH TOÁN CÂN ĐỐI NHU CẦU CÁC NGUỒN LỰC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 PHẦN 3: CÔNG CỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ BỐ TRÍ MÁY
 PHẦN 4: TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download