Tổ chức Quản lý Nghiệp vụ kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi. Tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trữ, mô hình tiêu thụ, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi.

Bạn muốn trở thành những nhà quản lý có năng lực tổ chức nghiệp vụ giỏi? Bạn muốn trở thành những Thủ kho chuyên nghiệp? Hãy tham gia khóa học “ Nghiệp vụ quản lý Kho chuyên nghiệp”.

One very happy energetic businessman with his arms raised
MỤC TIÊU Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

·       Hiểu được vị trí, vai trò của người quản lý kho chuyên nghiêp

·       Tổ chức nghiệp vụ bố trí kho bãi, định vị trí hàng, sắp xếp hàng hóa trong kho

·       Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho

·       Tổ chức nghiệp vụ xuất / nhập hàng hóa

·       Tổ chức sổ sách và tổ chức công việc hành chính trong kho

·       Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi

·       Tổ chức và xây dựng mã hóa hàng trong kho

ĐỐI TƯỢNG ·       Các nhà quản lý kho vận

·       Thủ kho các kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm.

·       Các bạn muốn làm việc trong các kho chuyên nghiệp

THỜI LƯỢNG 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ
NỘI DUNG Phần 1:  Kho và mối quan hệ của kho với các bộ phận chức năng khác
Phần 2: Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
Phần 3: Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
Phần 4: Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
Phần 5: Tổ chức hệ thống sổ sách và hành chính trong kho – kiểm kê kho
Phần 6 : Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho – mã số, mã vạch

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download