Phân bổ  quyền ra quyết định và / hoặc trách nhiệm công việc để chiếm đoạt những người khác để  tối đa hóa hiệu quả  của tổ  chức, cá nhân.

uy quyen

Biểu hiện chính

 • Chia sẻ trách nhiệm thích hợp — Phân bổ quyết định quyền hạn và / hoặc trách nhiệm công việc trong các lĩnh vực thích hợp cho các cá nhân thích hợp (xem xét tác động tích cực và tiêu cực, giá trị  và  cơ  cấu  tổ  chức  và  nâng  cao  kiến  thức  của  cá  nhân  /  kỹ năng).
 • Xác  định  các  thông  số  — Rõ  ràng,  truyền  thông  số  của  trách nhiệm  ủy quyền, bao gồm quyết định quyền hạn và bất kỳ  hành động cần thiết, hạn chế, hoặc thời hạn.
 • Cung  cấp  hỗ  trợ  mà  không  loại  bỏ  trách  nhiệm  — Cho thấy nguồn lực và cung cấp hỗ  trợ  hoặc huấn luyện khi cần thiết; thể hiện sự tự tin trong từng cá nhân.
 • Lưu trữ  thông báo  — Thiết lập các thủ  tục thích hợp để  giữ  cho thông tin về  các vấn đề  và kết quả  trong lĩnh vực chia sẻ  trách nhiệm

Ví dụ điển hình

 • Cung  cấp  cho  một  báo  cáo  trực  tiếp  thẩm quyền để  thu thập thông tin và đưa ra quyết định.
 • Ủy nhiệm cho các cá nhân phù hợp dựa trên các kỹ  năng của họ, vai trò và lợi ích (như dự án đặc biệt nghiên cứu).
 • Hướng dẫn và hướng dẫn khi ủy thác.
 • Nếu vắng mặt hoặc không thể  tham dự  một cuộc  họp,  bổ  nhiệm  báo  cáo  trực  tiếp  phụ trách.
 • Chỉ  định một báo cáo trực tiếp để  giải quyết các vấn đề đó thường sẽ được vượt quá thẩm quyền của người đó.
 • Ủy quyền cho một báo cáo trực tiếp để  đào tạo một nhân viên mới.
 • Thảo luận với các báo cáo trực tiếp cần thiết cho họ để đưa ra quyết định độc lập.
 • Yêu  cầu  báo  cáo  trực  tiếp  suy  nghĩ  thông qua  vấn  đề  và  đưa  ra  quyết  định  thăm  dò trước khi yêu cầu giúp đỡ.
 • Cung  cấp  cho  báo  cáo  trực  tiếp  càng  nhiều trách  nhiệm  như  họ  có  thể  xử  lý;  mở  rộng lĩnh vực trách nhiệm như đảm bảo bằng hiệu suất.
 • Hỗ  trợ  quyết định báo cáo trực tiếp nếu có thể  và  huấn  luyện  chúng  nếu  cần  thiết; không thứ hai đoán họ.
 • Khu  vực  đối  với  việc  ra  quyết  định  đó  đã được giao.
 • Cung  cấp  tất  cả  các  thông  tin  có  liên  quan chỉ  đạo báo cáo để  họ  có thể  thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả.

Banner Smartboss

Chú ý

Uỷ quyền có nghĩa là chuyển giao trách nhiệm và / hoặc ra quyết định cho người khác. Yêu cầu những người khác để  hoàn thành nhiệm vụ mà là một phần bình thường của công việc của họ  hoặc không cung cấp vĩ độ trong quá trình hành động không được coi là ủy quyền

Nguồn: Blog Kính Cận