Theo  dõi  kết  quả  của  các  hoạt  động  ủy  quyền,  nhiệm  vụ,  dự  án, xem xét các kỹ  năng, kiến thức và kinh nghiệm của các cá nhân được giao và các đặc tính của công việc, dự án.

Theo doi

Biểu hiện chính

 • Khung thời gian giao tiếp — Xây dựng ngày đến hạn vào bài tập và nhiệm vụ  đại biểu; hiệu quả  giao tiếp sự  kiện quan trọng và kết quả mong đợi.
 • Thu thập thông tin thích hợp  — Đặt câu  hỏi để  có được thông tin có liên quan; triệu tập cuộc họp để  đánh giá tiến độ  và chia sẻ thông  tin;  được  thông  tin  phản  hồi  về  kết  quả  từ  những  người tham gia trực tiếp.
 • Đánh  giá  kết  quả  — Đáp  ứng chính thức với các đồng nghiệp, nhân viên, và những người khác để xem xét kết quả của một phân công, dự án hoặc nhiệm vụ được giao.

Ví dụ điển hình

 • Thiết lập một hệ  thống theo dõi các dự  án / nhiệm vụ / bài tập.
 • Lịch trình theo dõi các cuộc họp để  đánh giá tiến độ các nhiệm vụ được giao.
 • Sử  dụng các tập tin công viê ̣ c khó  khăn để theo dõi các dự  án / nhiệm vụ  / bài tập, thời hạn, và ngày đến hạn.
 • Theo dõi với khách hàng nội bộ  / bên ngoài sau khi xử lý vấn đề hoặc yêu cầu của họ.
 • Liên hệ  với những người khác trong tổ  chức để  đảm  bảo  hoàn  thành  kịp  thời  các  nhiệm vụ.
 • Theo dõi với các nhà cung cấp hoặc chuyên gia  tư  vấn  để  xác  định  tình  trạng  của  vật liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ.
 • Theo dõi công việc và các hoạt động trong thời hạn quy định. Đáp ứng với những người khác để thảo luận về tình trạng của các dự án / nhiệm vụ.
 • Nhận  được  phản  hồi  từ  khách  hàng  bên ngoài / nội bộ  về  tiến độ  của dự  án / nhiệm vụ / bài tập, vv

Banner Smartboss

Chú ý

Nếu theo dõi chỉ  xảy ra gắn với nhiệm vụ  hoặc trách nhiệm ủy thác, các “vẫn thông báo” hành động chính trong Đoàn có thể đủ trong đại diện cho các hoạt động tiếp theo trong việc làm. Nếu theo dõi là cần thiết trong các tình huống khác, hoặc nếu tập trung đặc biệt vào theo dõi là mong muốn, năng lực Theo dõi có thể  được sử  dụng kết hợp với sự ủy nhiệm. Trong trường hợp này “vẫn thông báo” hành động chính có thể bị xóa bỏ.

Nguồn: Blog Kính Cận