Xác định và hiểu biết các vấn đề, các vấn đề, và cơ hội; so sánh dữ liệu từ  các nguồn khác nhau để  rút ra kết luận; sử  dụng phương pháp tiếp cận hiệu quả  để  lựa chọn một quá trình hành động hoặc phát  triển  các  giải  pháp  phù  hợp;  hành  động  đó  là  phù  hợp  với thông tin sẵn có, khó khăn, và hậu quả có thể xảy ra.

ra quyet dinh

Biểu hiện chính

 • Xác định vấn đề, các vấn đề, và cơ hội  — Công nhận vấn đề, các vấn đề, hoặc cơ hội và xác định xem hành động là cần thiết.
 • Tập hợp thông tin  — Xác định nhu cầu và thu thập thông tin để hiểu rõ hơn vấn đề, các vấn đề, và cơ hội.
 • Diễn  giải  thông  tin  — Tích hợp thông tin từ  nhiều nguồn khác nhau; phát hiện các xu hướng, các hiệp hội, và các mối quan hệ nhân quả.
 • Tạo  ra  lựa  chọn  thay  thế  — Tạo ra các tùy chọn liên quan để giải quyết các vấn đề / cơ hội và đạt được kết quả mong muốn.
 • Chọn hành động thích hợp — Công thức hoá tiêu chí quyết định rõ ràng; đánh giá các lựa chọn bằng cách xem xét những tác động và hậu quả; chọn một lựa chọn hiệu quả.
 • Cam  kết  hành  động  — Đưa ra quyết định trong một thời gian hợp lý.
 • Lôi  kéo  người  khác— Bao  gồm  những  người  khác  trong  quá trình ra quyết định như bảo hành để  có được thông tin tốt, đưa ra quyết định thích hợp nhất, và đảm bảo mua vào và hiểu biết về các quyết định kết quả

Ví dụ điển hình

 • Lựa chọn sản phẩm mới, vật liệu, nhà cung cấp, hoặc chuyên  gia tư vấn. Quyết định về khiếu nại của khách hàng.
 • Đưa ra quyết định không được trực tiếp bởi các chính sách và thủ tục của tổ chức.
 • Thông báo cho lãnh đạo quản lý / giám sát / nhóm  các  vấn  đề  quan  trọng  hoặc  các  vấn đề.
 • Thông  báo  cho  người  quản  lý  /  giám  sát  / trưởng  nhóm  hoặc  những  người  khác  trong việc tổ chức quyết định.
 • Dự đoán những hậu quả của quyết định.
 • Hành động hoặc tạo ra các giải pháp khác để giải quyết vấn đề hoặc tình huống.
 • Xem  xét  nhiều  yếu  tố  (ví  dụ,  nhu  cầu  của khách hàng, tính khả  thi, ngày đến hạn, chi phí, vv) khi đưa ra quyết định.
 • Xem xét các tác động của các quyết định về cơ quan hoặc các khu vực khác.
 • Đề  nghị  thay đổi chính sách, quy trình, thủ tục, hoặc các hoạt động.
 • Xác định nguyên nhân thực sự  của vấn đề  / vấn đề trước khi áp dụng một giải pháp.
 • Thu  thập  thông  tin  từ  nhiều  nguồn  khác nhau  để  hiểu  được  vấn  đề,  xu  hướng,  hoặc cơ hội.
 • Giải  thích  thông  tin  tài  chính  từ  các  nguồn như bảng cân đối, báo cáo lỗ lãi, vv

Banner Smartboss

Chú ý

Năng lực này có thể được chia thành hai phần gọi là Phân tích và Phán  quyết  (hoặc  vấn  đề  đánh  giá  và  vấn  đề  giải  pháp).  Phân  tích (vấn đề  đánh giá) bao gồm ba hoạt động chính đầu tiên của việc ra quyết  định;  Án  (Vấn  đề  Giải  pháp)  bao  gồm  bốn  hoạt  động chính cuối  cùng.  Ra  quyết  định  có  thể  rất  kết  nối  với  kỹ  thuật  /  chuyên nghiệp kiến thức và kỹ  năng năng lực ở  một số  vị  trí chuyên môn kỹ thuật.  Chất  lượng  kỹ  năng  ra  quyết  định  của  một  ai  đó  có  thể  khó khăn để đánh giá trừ khi giám định viên có một nền tảng chuyên môn trong các loại công việc người làm, đặc biệt là cho các tình huống kỹ thuật phức tạp.

Tương tác với những người khác tại nơi làm việc liên quan đến việc làm cho nhiều quyết định nhỏ, nhưng vài người trong số  những phán đoán cá nhân là những ví dụ  tốt về  việc ra quyết định. Ra quyết định nên chỉ  được sử  dụng để  phân loại một quá trình phức tạp trong việc ra quyết định. Ví dụ, một người nào đó có thể  nói, “Cô  ấy sử  dụng bản án  xấu bằng cách  yêu cầu các nhóm để bỏ  phiếu.” Đây  không phải là việc ra quyết định. Đó là một hành vi mà có thể thích hợp hơn xếp dưới các lãnh đạo năng lực hội.

Nguồn: Blog Kính Cận