Lập kế hoạch và hỗ  trợ  phát triển kỹ  năng và khả  năng của các cá nhân để  họ  có thể  thực hiện đầy đủ  trách nhiệm công việc / vai trò hiện tại hoặc tương lai hiệu quả hơn.

employee_development_new

Biểu hiện chính

 • Phối hợp thiết lập các mục tiêu phát triển — Làm việc với các cá nhân để  xác định lĩnh vực phát triển, hiểu cần cải tiến, và đặt mục tiêu phát triển cụ thể.
 • Phối hợp thiết lập kế  hoạch phát triển  — Làm việc với các cá nhân để  xác định lựa  chọn để  đáp  ứng mục tiêu phát triển; khám phá hỗ  trợ  môi trường và những rào cản để  phát triển; cùng nhau xác định các hoạt động phát triển phù hợp.
 • Tạo ra một môi trường học tập  — Xác định những nguồn lực cần thiết để  hỗ  trợ  nỗ  lực phát triển; đảm bảo rằng  cơ hội phát triển có sẵn; cung cấp hỗ  trợ  giúp các cá nhân vượt qua trở  ngại để học tập.
 • Giám sát sự  tiến bộ  — Cung cấp cho cá nhân thông tin phản hồi cụ  thể  về  hoạt động của họ  liên quan đến các mục tiêu thành lập; nêu bật vấn đề hiệu suất chính tích cực và tiêu cực; điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo phát triển.

Ví dụ điển hình

 • Thu  hút  những  người  khác  trong  việc  xác định mục tiêu và hành động phát triển.
 • Giúp đỡ  và khuyến khích những người khác để  xác  định  và  phát  triển  các  kỹ  năng  cần thiết cho công việc hiện tại và tương lai.
 • Thiết kế  một kế  hoạch chính thức cho phát triển nghề nghiệp của những người khác.
 • Xem xét động cơ của người khác, lợi ích, và tình hình hiện nay trong kế  hoạch hoạt động tầm xa phát triển.
 • Phân công nhiệm vụ  để  giúp đỡ  người khác đáp ứng kế hoạch phát triển sự nghiệp. Thiết kế  hoặc xác  định vị  trí các dự  án phát triển phù hợp hoặc chương trình đào tạo cho người khác.
 • Tạo cơ hội cho on-the-job áp dụng những kỹ năng  mới. Cross-đào tạo những người khác để mở rộng kinh nghiệm và phát triển tiềm năng.
 • Chẩn  đoán  và  cung  cấp  thông  tin  phản  hồi về tiến độ phát triển.
 • Thiết  kế  hoặc  xác  định  vị  trí  các  chương trình  đào  tạo  phù  hợp  cho  những  người khác.

Banner Smartboss

Chú ý

Không sử  dụng đồng thời phát triển người khác vàt sắp xếp hiệu suất cho thành công với nhau.

Trong phát triển người khác tập trung vào kế  hoạch và hỗ trợ các hoạt động phát triển hiệu quả  liên quan đến trách nhiệm công việc hiện  tại hoặc  tương  lai.  Sắp  xếp  hiệu  suất  đối  với  cổ  phiếu  thành  công  các hoạt động chính với phát triển người khác.

Sự  khác biệt là Gắn hoạt động đối với thành công tập trung vào việc  thực hiện một hệ  thống quản lý hiệu quả  chính thức mà bao gồm thiết lập mục  tiêu cụ  thể  và có thể  đo lường và đánh giá hiệu quả  của báo cáo trực tiếp. Phát triển người khác ở bên ngoài chính thức và thường thích hợp hơn ít về  mối quan hệ quản lý / báo cáo trực tiếp chính thức.

Nguồn: Blog Kính Cận

Paste your AdWords Remarketing code here