Chẳng có con đường nào toàn hoa hồng nhưng thành công sẽ đến khi bạn không từ bỏ