Đánh giá năng suất & đánh giá kỹ năng nhân viên (xác định kỹ năng mình có)

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Không biết tổ chức đánh giá thế nào
  • Đánh giá không chính xác
  • Đánh giá ra kết quả chung chung

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • Xây dựng thư viện năng lực dành cho từng vị trí trong công ty
  • Đánh giá qua nhiều kỳ và đối chiếu kết quả giữa các kì đánh giá

Không nên

  • Không đối chiếu kết quả giữa nhiều kỳ đánh giá
  • Mỗi vị trí nên có không quá 10 kỹ năng quan trọng nhất. Đừng đưa tất cả các kỹ năng vào