Những điều được quan tâm nhất trong lĩnh vực quản trị nhân sự

Những vấn đề về nhân sự trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Nhân viên thiếu chủ động
  • Nhân viên yếu kỹ năng
  • Khó giữa chân nhân viên giỏi

Best practice trong doanh nghiệp vừa & lớn

  • Các hoạt động thúc đẩy sự sáng tạo & đổi mới
  • Thu hút sự cam kết của nhân viên (engagement)
  • Tư vấn nhân sự hiệu quả cho các bộ phận chuyên môn

Mối quan tâm của những người mới vào nghề nhân sự

  • Các loại biểu mẫu
  • Đào tạo về chuyên môn quản lý nhân sự
  • Cơ hội nghề nghiệp liên quan đến việc quản trị nhân sự