Các biểu mẫu chấm công, thanh toán tiền lương, thưởng… ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

bieu mau cham cong QD48