Doanh nghiệp nào cần giải pháp đánh giá hiệu quả công việc?

Doanh nghiệp muốn tăng trưởng

Doanh nghiệp muốn thách thức sự tăng trưởng đòi hỏi phải quản trị nhiều mục tiêu cùng lúc, cân bằng các mục tiêu lợi nhuận, làm khách hàng hài lòng, và văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp muốn xây dựng văn hóa & bản sắc doanh nghiệp

Khi có nhiều cấp bậc nhân viên, truyền tải thông điệp từ Ban Giám Đốc trở nên khó khăn, và phụ thuộc vào đội ngũ quản lý cấp trung.

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn,  thông qua hệ thống đánh giá hiệu quả công việc với KPI

Nhà quản lý nào cần sử dụng giải pháp đánh giá hiệu quả công việc?

Muốn phát triển nhân viên

Giải pháp đo lường hiệu quả công việc sẽ hỗ trợ nhà quản lý (1)theo dõi tiến độ (2) nhận ra điểm tốt để động viên & (3) nhận ra điểm chưa tốt để kịp thời đào tạo

Muốn phát triển bản thân

Kết quả đo lường là ngôn ngữ giúp các nhà quản lý thể hiện năng lực của mình thông qua kết quả công việc & tiến trình làm việc. Nhà quản lý sẽ yên tâm rằng cấp trên nhận ra sự đóng góp của mình

Muốn nâng cao hiệu quả

Giải pháp đo lường là công cụ giúp nhà quản lý nhanh chóng nhận ra những vấn đề trong quá trình làm việc, từ đó sớm điều chỉnh để không ảnh hưởng đến hiệu quả nhóm

bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn

chat với chúng tôi

Những vấn đề thường gặp khi xây dựng giải pháp đánh giá

Thiếu định hướng đúng

Doanh nghiệp học hỏi từ những doanh nghiệp khác nhưng không nhận ra điểm khác biệt trong doanh nghiêp của mình.

Các doanh nghiệp thường khác nhau vê (1) mô hình kinh doanh (2) giai đoạn phát triển (3) bản sắc văn hóa, nên bộ tiêu chí đánh giá thành công trong doanh nghiệp này chưa chắc đã hiệu quả trong doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp cần có sự định hướng phù hợp với hòan cảnh cụ thể của mình

Không có góc nhìn tổng thể

Người triển khai dự án xây dựng hệ thống đánh giá thường có nền tảng là quản trị nhân sự. Như vậy là chưa đủ để có thể xây dựng hệ thống đánh giá, vốn cần nền tảng về (1) sales & marketing (2) nhân sự ( 3) hệ thống (4) kế toán tài chính

thiếu thước đo cụ thể

Việc xây dựng hệ thống đánh giá thường vướng phải khó khăn này. Doanh nghiệp cần người tư vấn để hỗ trợ.

Giải pháp HRPRO7.EAS có điểm gì đặc biệt ?

Tiến trình triển khai giải pháp HRPRO7.EAS

bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn

chat với chúng tôi