Việc cạnh tranh bất chính là việc sử dụng thông tin, tài sản, kiến thức có được từ quá trình công tác tại Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa để cạnh tranh gây tổn thất cho Công ty. Bản cam kết này được ký kết giữa nhân viên và công ty Tinh Hoa dựa trên sự đồng thuận của 2 bên:

  • Cam kết không cạnh tranh

Nhân viên khẳng định và đồng ý rằng chừng nào mình còn là nhân viên của Công Ty CP Giải Pháp Tinh Hoa và trong thời hạn 02 (Hai) năm kể từ ngày thôi không còn là nhân viên hoặc cổ đông của Công Ty:

  1. Nhân viên sẽ không tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, và với tư cách là bên ủy nhiệm, đại lý, đối tác, nhân viên, cổ đông, nhà đầu tư, thành viên, người được ủy thác, người thụ hưởng, nhà tư vấn hoặc cố vấn, vào bất kỳ hoạt động hay hoạt động kinh doanh nào giống hoặc tương tự với và cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tinh Hoa. Hạn chế này áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
  2. Nhân viên sẽ không thu hút hoặc lôi kéo bất kỳ ai đã từng là khách hàng, đối tác của Công Ty mà Công Ty có được tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng mười hai tháng trước ngày ký kết Thỏa Thuận này cho đến ngày Nhân viên thôi không còn là nhân viên hoặc cổ đông của Công Ty;
  3. Nhân viên sẽ không thu hút hoặc lôi kéo khỏi Công Ty bất kỳ chuyên viên, cán bộ quản lý hoặc nhân viên nào của Công Ty, cho dù người đó có vi phạm hợp đồng bởi lý do từ chức hoặc chấm dứt công việc hay không; và
  4. Nhân viên sẽ không sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào bất kỳ tên thương mại nào có chứa logo, nhãn hiệu hàng hóa hoặc tên thương mại, biểu tượng, tên kinh doanh về căn bản giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc tên kinh doanh đã được Công ty, đăng ký sở hữu hoặc sử dụng.
  • Thông báo cho bên thứ ba về sự tồn tại của Thỏa Thuận

Công Ty có quyền thông báo cho bất cứ một doanh nghiệp nào có ý định tuyển dụng Nhân Viên hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào có liên quan với Nhân Viên, hoặc có ý định hợp tác, tiếp nhận Nhân Viên, về sự tồn tại của bản Thoả Thuận này, và Công Ty có toàn quyền yêu cầu những bên thứ ba này phải hạn chế tiếp cận các thông tin liên quan đến Công Ty do Nhân Viên cung cấp. Nếu có bất cứ thiệt hại nào xảy ra với Công Ty do việc rò rỉ thông tin gây ra bởi Nhân Viên, những bên thứ ba này cũng sẽ liên đới chịu trách nhiệm.

  • Vi phạm Thỏa Thuận

i). Nếu Nhân Viên không tuân theo những cam kết của mình trong Thỏa Thuận này, Công Ty có quyền tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế hợp lý để yêu cầu Nhân Viên tuân thủ việc thực hiện cụ thể Thỏa Thuận này. Điều khoản này sẽ không có ý nghĩa là hạn chế Công Ty khỏi việc tiến hành các bước hoặc biện pháp khắc phục khác để thực hiện quyền của mình theo Thỏa Thuận này hoặc thỏa thuận khác, bao gồm khiếu nại đòi bồi thường tổn thất. Công Ty sẽ không thực hiện các quyền đó trừ khi Công Ty đã gửi thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên yêu cầu Nhân Viên khắc phục các tổn thất đó trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày gửi thông báo đó và Nhân Viên đã không thực hiện theo thông báo đó

ii). Nhân Viên khẳng định và cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như chấp nhận đền bù mọi thiệt hại về vật chất gây ra do việc vi phạm Thoả Thuận này. Đồng thời, sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí liên quan đến các thủ tục tố tụng, bao gồm các chi phí thuê luật sư, do Công Ty thực hiện trong trường hợp Nhân Viên đã vi phạm Thoả Thuận này.

Hiệu lực và Thời hạn của Thỏa Thuận

11.1. Bản Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và sẽ ràng buộc Các Bên có nghĩa vụ phải tuân thủ cho đến khi nào Thông Tin Mật được coi là Thông Tin Loại Trừ theo nguyên tắc về nghĩa vụ tiếp diễn như quy định tại Điều 7 của Thỏa Thuận này, bất kể thời hạn của Thỏa Thuận đã hết theo điều 11.2.

11.2  Thời hạn của Thỏa Thuận này sẽ bắt đầu kể từ ngày ký kết cho đến khi kết thúc một trong hai thời điểm sau đây, tuỳ thuộc thời điểm nào đến sớm hơn:

(a)  Nhân viên thôi không làm nhân viên hoặc Cổ đông của Công ty; hoặc

(b)  Các bên ký kết một thoả thuận sửa đổi, bổ sung Thoả thuận này, ghi nhận một Thời hạn mới.

  • Điều khoản khác

(i) Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Các Bên sẽ trước hết giải quyết theo tinh thần hòa giải, thân thiện. Nếu sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thỏa thuận, Các Bên vẫn không thể giải quyết được tranh chấp phát sinh, thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền gửi hồ sơ yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(ii) Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Thoả thuận này chỉ có hiệu lực khi được Các Bên ký kết thành văn bản, được coi là một phụ lục không tách rời bản Thoả thuận này;

(iii) Thỏa Thuận này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và đều có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện;

(iv) Thỏa Thuận này thay thế các thoả thuận bảo mật thông tin đã được ký kết giữa Công ty và Nhân viên trước khi giao kết Thoả Thuận này.

Tp Hồ Chí Minh  ngày…….tháng …….năm ……

Cam kết và ký bởi Nhân Viên:

Chữ ký:

Họ và tên:     ………..

Chức danh:   …………

Phòng ban:    …………

Cam kết và ký bởi Công Ty:

Chữ ký:

Họ và tên:

Chức danh:

Người làm chứng

Chữ ký:

Họ và tên:

Chức danh:

Bộ phận:

Paste your AdWords Remarketing code here