Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là một trong những động lực cơ bản thúc đẩy tăng năng suất lao động  cho  doanh  nghiệp.  Đối với  các  doanh  nghiệp  tiền  lương  phải  trả  cho người lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm dịch vụ.

Một vài hình ảnh về biểu mẫu tính lương

Biểu mẫu tính lương công nhânClick vào ảnh để xem ảnh lớn

Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nó là nhân tố giúp doanh nghiệp hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất của mình. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp vào nền  nếp, thúc  đẩy  người lao động  chấp hành  tốt  kỷ  luật  lao động, tăng năng suất và hiệu suất công tác. Đồng thời cũng tạo các cơ sở cho việc tính lương  theo đúng nguyên tắc phân phối lao động.

Bạn có thể tải về một số biểu mẫu thang bảng lương tại đây để tham khảo:

Tải về bảng lương mẫu công nhân sản xuất 1

Tải về bảng lương mẫu công nhân sản xuất 2

Nguồn: Sưu Tầm