I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: 

Chức danh       Nhân viên lái xe Thời gian làm việc
Bộ phận       Hành chánh Ca
Quản lý trực tiếp Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp  

 II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.

 III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải

1

Vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực sân và đường nội bộ Công ty.

2

Quản lý cây cảnh của công ty . –      Báo cáo tình hình chăm sóc, tăng giảm cây cảnh định kỳ hàng tháng.-      Theo dõi quá trình mua bán cây cảnh.-      Lập sơ đồ vị trí các loại cây cảnh và cập nhật định kỳ hàng tháng.

 

3

Thay mặt công ty giám sát cây cảnh thuê của nhà cung cấp –      Trực tiếp nhận các loại cây cảnh của nhà cung cấp.-      Kiểm tra chất lượng, số lượng theo như hợp đồng.-      Thay mặt công ty giám sát quá trình chăm sóc cây của nhà cung cấp.

 

4

Quản lý các trang thiết bị sử dụng để chăm sóc cây cảnh. –      Báo cáo tình hình sử dụng, tăng giảm dụng cụ hàng tháng.-      Đề xuất mua mới các loại dụng cụ cần cho công việc.

5

Đề xuất, quản lý các loại vật tư sử dụng để chăm sóc cây cảnh. –      Lập phiếu yêu cầu mua hàng với các loại vật tư sử dụng để chăm sóc cây cảnh.-      Báo cáo số lượng sử dụng định kỳ hàng tháng cho phòng HCNS.

6

Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc cây cảnh –      Xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ hàng tháng.-      Đề xuất kịp thời và thực hiện các biện pháp để chăm sóc, bảo vệ cây.-      Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nghiệp vụ chăm sóc cây.

 

7

Vệ sinh cây cảnh, bồn và khu vực để cây cảnh, đảm bảo vệ sinh chung của nhà hàng –      Chịu trách nhiệm vệ sinh cây cảnh, bồn cây cảnh và khu vực lân cận.-      Đảm bảo vệ sinh và chăm sóc cây cảnh không ảnh hưởng đến vệ sinh chung của nhà hàng.

 IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

NV chăm sóc CC

Trưởng phòng HCNS

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc