One very happy energetic businessman with his arms raised

Mục tiêu Sau khóa học, các học viên có thể:

 • Mô tả dược những yếu tố cốt lõi của sản xuất Lean.
 • Trình bày được các chỉ số đo lường quản lý sản xuất theo mô hình
 • Nhận diện và đo lường những lãng phí đang xảy ra tại xưởng sản xuất.
 • Ứng dụng công cụ cải tiến tình trạng hiện tại của xưởng sản xuất ngày càng hiệu quả hơn.
 Đối tượng
 • Cán bộ quản lý sản xuất
 • Cán bộ các phòng nghiệp vụ liên quan
 Thời lượng
 • 06 buổi với mỗi buổi 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1: Quản lý sản xuất tinh gọn theo Lean
 • Phần 2: Các chỉ số đánh giá năng suất theo mô hình Lean
 • Phần 3: Tổ chức quản lý sản xuất tinh gọn
 • Phần 4: Các công cụ ứng dụng trong sản xuất tinh gọn Lean

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download