Làm cho khách hàng và nhu cầu của họ  là một trọng tâm chính của  hành  động  của  mình;  phát  triển  và  duy  trì  các  mối  quan  hệ khách hàng hiệu quả.

Human resources, CRM, data mining and social media concept - officer looking for employee represented by icon. Gender discrimination in employees selection.

Biểu hiện chính

 • Tìm  hiểu  khách  hàng  — Tích  cực  tìm  kiếm  thông  tin  để  hiểu hoàn cảnh của khách hàng, các vấn đề, sự mong đợi, và nhu cầu.
 • Định hướng khách hàng — Chia sẻ thông tin với khách hàng để xây dựng sự hiểu biết của họ về các vấn đề và khả năng.
 • Xây  dựng  mối  quan  hệ  hợp  tác  — Xây dựng mối quan hệ  và hợp tác mối quan hệ với khách hàng.
 • Hành động để  đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mối quan tâm của họ  — Xem xét như thế nào hành động hoặc kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến khách hàng; phản  ứng nhanh chóng để  đáp  ứng  nhu cầu khách hàng và giải quyết vấn đề; tránh phàn nàn quá giới hạn.
 • Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi của khách hàng — Thực hiện những cách hiệu quả  để  giám sát và đánh giá các mối quan tâm của khách hàng, các  vấn đề, và sự  hài lòng và dự  đoán nhu cầu của khách hàng.

Ví dụ điển hình

 • Kiểm tra quyết định từ  quan điểm của khách hàng trước khi hành động.
 • Kiểm  tra  các  vấn  đề  thực  hiện  chính  sách của khách hàng trước khi hành động.
 • Khách hàng tiếp cận và biết rằng họ  có các tùy chọn khác trên thị trường.
 • Chia sẻ  thông tin với  những người khác  về sự chỉ đạo của tổ chức.
 • Hiệu  quả  giải  quyết  các  vấn  đề  của  khách hàng  hoặc  khiếu  nại.  Giao  tiếp  nhu  cầu khách hàng và đề xuất
 • Giải quyết chúng để chiếm đoạt những người khác để  mang lại những thay đổi đó sẽ  đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.
 • Khuyến  khích  những  người  khác  để  được đánh  giá  cao  đáp  ứng  nhu  cầu  của  khách hàng.  Tìm  kiếm  thông  tin  để  hiểu  nhu  cầu của khách hàng vàphát triển các giải pháp thích hợp.
 • Có kế hoạch như thế nào để đáp ứng nhu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Xem  xét  nhu  cầu  của  khách  hàng  khi  phát triển  sản  phẩm  hoặc  dịch  vụ  để  đảm  bảo rằng nhu cầu được đáp ứng.
 • Giữ  liên lạc chặt chẽ  với khách hàng để  thu thập và chia sẻ thông tin.
 • Theo  dõi  với  khách  hàng  để  đảm  bảo  nhu cầu được đáp ứng.
 • Mời khách hàng tham gia vào các hoạt động xã hội để thiết lập mối quan hệ tốt hơn.
 • Tìm kiếm đầu vào từ  khách hàng tại  dự  án trọng điểm, sản phẩm, hoặc các điểm quyết định.

Banner QTNS

Chú ý

Không  sử  dụng  tập  trung  vào  khách  hàng  và  xây  dựng  khách hàng trung thành với nhau.

Tập trung vào khách hàng nhấn mạnh việc đạt được các kết quả  kinh doanh thông qua cơ cấu và thực hiện công việc với khách hàng trong tâm trí (khách hàng điển hình  hoặc một cụ  thể). Xây dựng khách hàng trung thành nhấn mạnh đáp  ứng hiệu quả  nhu cầu của khách hàng cụ  thể  và phát triển và duy trì các mối quan hệ hiệu quả với khách hàng cá nhân

Nguồn: Blog Kính Cận