Chủ  động xác định lĩnh vực mới cho việc học tập; thường xuyên tạo ra và tận dụng cơ hội học tập; sử  dụng kiến thức mới đạt được và  kỹ  năng  trong  công  việc  và  học  tập  thông  qua  ứng  dụng  của chúng.

.

khong ngung hoc hoi

Biểu hiện chính

 • Mục  tiêu  nhu  cầu  học  tập  — Tìm  kiếm  và  sử  dụng  thông  tin phản hồi và các nguồn thông tin khác để  xác định khu vực thích hợp cho việc học tập.
 • Tìm kiếm hoạt động  học tập  — Xác định và tham gia vào các hoạt động  học tập thích hợp (ví  dụ, các khóa học, đọc sách, tự nghiên cứu, huấn luyện, học hỏi kinh nghiệm) giúp đáp ứng nhu cầu học tập.
 • Tối đa hóa việc học  — Tích cực tham gia vào các hoạt động  học tập trong một cách mà làm cho hầu hết các kinh nghiệm học tập (ví dụ, ghi chép, đặt câu hỏi, giới phê bình phân tích thông tin, vẫn tiếp tục trong công việc  ứng dụng trong tâm trí, không yêu cầu nhiệm vụ).
 • Áp dụng kiến thức hoặc kỹ  năng  — Áp dụng kiến thức mới, sự hiểu biết và kỹ  năng sử  dụng thực tế  trong công việc; làm tăng thêm học tập thông qua thử và sai.
 • Giảm rủi ro trong học tập — Đặt tự trong tình hình không quen thuộc hoặc không thoải mái để  học; đặt câu hỏi tại nguy cơ mù chữ; có bài tập khó khăn hoặc không quen thuộc.

Ví dụ điển hình

 • Có những nỗ  lực để  cải thiện kỹ  năng quản lý giám sát / kỹ năng lãnh đạo đội nhóm.
 • Có những nỗ lực cụ thể để nâng cao kỹ năng trong  kỹ  thuật  /  lĩnh  vực  chuyên  môn  của mình.
 • Chủ  động  phát  hiện  thông  tin  về  sản  phẩm mới khi thông tin kỹ  thuật là tối thiểu hoặc không có.
 • Tìm kiếm cơ hội học tập thích hợp để  nâng cao hiệu suất công việc (ví dụ, kỹ  năng huấn luyện / cố  vấn, kỹ  năng máy tính, đào tạo kỹ thuật,  đối  xử  với  người  khó  khăn,  kỹ  năng đàm phán).
 • Duy trì thư viện kỹ  thuật và cơ sở  dữ  liệu để truy cập thông tin cần thiết.
 • Được  thông  tin  về  các  xu  hướng  công nghiệp, cạnh tranh, và công nghệ thay đổi.
 • Tích cực tìm kiếm cơ hội học tập mới.
 • Mục  tiêu  hoạt  động  học  tập  để  đáp  ứng  kỹ năng  làm  việc  cần  thiết.  Nhận  trách  nhiệm hay  nhiệm  vụ  để  phát  triển  bản  thân.  Ghi danh vào các khóa học tùy chọn, hội thảo.
 • Hãy thử cách tiếp cận mới để thực hiện công việc để phát triển một cách tốt hơn.
 • Thu  thập  thông  tin  từ  các  ấn  phẩm  thương mại, báo chí, và tạp chí để  tiếp tục sự  hiểu biết và giải quyết các vấn đề kinh doanh.

Banner QTNS

Chú ý

Không sử  dụng liên tục học hỏi và áp dụng học hỏi tập thể  với nhau.

Liên tục học tập và ứng dụng học tập chia sẻ  một số  hoạt động chính và  không  nên  được  sử  dụng  trong  cùng  một  bộ  năng  lực  để  mô  tả một công việc. Liên tục học tập thích hợp hơn nơi một nhiệm vụ  liên tục cho việc học tập và kiến thức mới dự  kiến; Học  ứng dụng không liên quan đến tìm kiếm tích cực này tiếp thu kiến thức. Học ứng dụng thích hợp hơn trong công việc / vai trò mà thông tin được học được quy định cho các cá nhân.

Nguồn: Blog Kính Cận