Tập trung và hướng dẫn những người khác trong việc hoàn thành mục tiêu công việc.

dinh muc hieu suat cho thanh cong

Biểu hiện chính

 • Thực hiện bộ mục tiêu – hợp tác làm việc với báo cáo trực tiếp để thiết lập mục tiêu hoạt động có ý nghĩa; đặt ra mục tiêu thực hiện cụ thể và xác định các biện pháp để đánh giá thành tựu mục tiêu.
 • Thiết lập cách tiếp cận -Hợp tác làm việc với báo cáo trực tiếp để xác định hành vi, kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu; xác định hành vi cụ thể, kiến thức và các kỹ năng để tập trung và đánh giá.
 • Tạo ra một môi trường học tập như cần thiết, giúp các nguồn lực an toàn cần thiết để hỗ trợ nỗ lực phát triển; đảm bảo rằng cơ hội phát triển có sẵn; cung cấp để giúp các cá nhân vượt qua khó khăn để học tập
 • Hợp tác phát triển thiết lập kế hoạch – hợp tác xác định quan sát hay huấn luyện cơ hội, đào tạo, hội thảo, hội thảo, vv, mà sẽ giúp các cá nhân đạt được mục tiêu quan trọng
 • Theo dõi hiệu suất – Thực hiện một hệ thống hay sử dụng kỹ thuật để theo dõi hiệu suất so với các mục tiêu và theo dõi việc mua lại và sử dụng các hành vi thích hợp, kiến thức, và kỹ năng.
 • Đánh giá hiệu suất – Giữ các cuộc thảo luận chính thức thường xuyên với báo cáo trực tiếp để thảo luận về tiến độ thực hiện các mục tiêu và đánh giá hiệu suất; đánh giá từng mục tiêu, hành vi, kiến thức, kỹ năng và khu vực

Ví dụ điển hình

 • Giao tiếp tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu hiệu suất.
 • Liên quan đến báo cáo trực tiếp trong việc thiết lập mục tiêu và kỳ vọng.
 • Liên quan đến báo cáo trực tiếp trong việc xác định nguồn dữ liệu để theo dõi hiệu suất cá nhân .
 • Làm rõ với các báo cáo trực tiếp hành vi cần thiết để đạt được mục tiêu.
 • Sử dụng một phương pháp có hệ thống quan sát và đánh giá hiệu quả .
 • Xây dựng kế hoạch hành động với các báo cáo trực tiếp để đảm bảo thành công về những thách thức sắp tới.
 • Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời về hiệu suất báo cáo trực tiếp . Huấn luyện báo cáo trực tiếp về các hành vi công việc thành công.
 • Củng cố các hành vi mà chỉ tiến bộ hoặc hoàn thành kỳ vọng thực hiện .
 • Phát triển khả năng báo cáo trực tiếp của mình để quản lý / chính mình. Đánh giá hiệu suất báo cáo trực tiếp chống lại thành lập những kỳ vọng hiệu suất.
 • Liên quan đến báo cáo trực tiếp trong việc phát triển kế hoạch hành động để cải thiện hiệu suất hoặc thiết lập mục tiêu trong các buổi cải thiện.
 • Liên quan đến báo cáo trực tiếp trong việc xác định nhu cầu phát triển cho công việc
 • Phối hợp mục tiêu hiệu suất báo cáo trực tiếp với kế hoạch kinh doanh .
 • Thiết lập và truyền đạt mục tiêu với nhân viên có khó khăn chưa thể đạt được.
 • Xem xét và đánh giá các biện pháp phản ánh hiệu suất. Giải quyết hiệu suất giảm hoặc tăng một cách nhanh chóng .
 • Cho nhân viên thời gian đào tạo và phát triển.
 • Rõ ràng giao tiếp trường / mục tiêu đơn vị / bộ phận và làm việc với các cá nhân để dịch chúng thành các mục tiêu thực hiện cụ thể .
 • Làm việc với báo cáo trực tiếp để phát triển và thực hiện kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

Banner QTNS

Chú ý

Không sử dụng Gắn kết hoạt động đối với thành công và phát triển khác nhau. Hiệu suất Gắn kết cho thành công tập trung vào việc thực hiện một hệ thống quản lý hiệu quả chính thức mà bao gồm thiết lập mục tiêu cụ thể và có thể đo lường và đánh giá hiệu quả của báo cáo trực tiếp. Hiệu suất Gắn kết cho thành công liên quan đến quá trình hình thành hành vi chính thức của công việc để đạt được mục tiêu hoạt động cụ thể và để nâng cao kỹ năng tổng thể. Phát triển khác cổ phần hoạt động chính với hiệu suất Gắn kết năng lực cho thành công. Sự khác biệt là trọng tâm của phát triển khác là không chính thức và thường là thích hợp hơn ngoài mối quan hệ quản lý / báo cáo trực tiếp chính thức.

So sánh với:

Kèm cặp: Năng lực này tập trung vào ngày-to-ngày hoặc tương tác nhiệm vụ cụ thể, thông tin phản hồi, và đào tạo. Trong khi hiệu suất Gắn kết cho quá trình thành công có thể liên quan đến việc huấn luyện như một phần của việc giúp đỡ một cá nhân để hoàn thành mục tiêu, huấn luyện cũng có nhiều ứng dụng khác và cần được xem xét một cách riêng biệt

Nguồn: Blog Kính Cận