Mô tả công việc

 • Đảm bảo chiến lược kinh doanh và các hoạt động của chi nhánh thống nhất với chiến lược và các kế hoạch kinh doanh chung của toàn hệ thống MHB.
 • Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, quy trình và hướng dẫn do Hội sở xây dựng và các chế
 • độ quy định của pháp luật .
 • Chịu trách nhiệm về quản lý, giám sát và phát triển nhân sự tại chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Nhiệm vụ

Giám đốc chi nhánh có 4 nhiệm vụ chính:

 • Hoạch định chiến lược
 • Tổ chức điều hành
 • Kiểm tra, giám sát
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Xem chi tiết các nhiệm vụ của giám đốc chi nhánh tại đây.

Yêu cầu công việc

 • Định hướng kết quả công việc: Khả năng xây dựng kế hoạch  làm việc; nỗ lực vượt qua trở ngại để hoàn thành kế hoạch làm việc đã đề ra.
 • Chú  trọng vào khách hàng: Khả năng hiểu khách hàng, xác định và đáp ứng chính xác nhu cầu, mong đợi của khách hàng (bên ngoài, nội bộ). Nhận biết các yếu  tố ảnh hưởng tới khách hàng.
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh: Hiểu biết về hoạt động kinh doanh của ngành. Khả năng áp dụng vào thực tế nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.
 • Phối hợp  làm việc: Khả năng phối hợp và  thúc đẩy tinh thần làm việc với các  thành viên trong nhóm nhằm đạt mục tiêu chung.
 • Ra quyết định: Xác định mục tiêu cần đạt được; xác định và phân tích các yếu tố (bao gồm cả  các yếu  tố tiềm ẩn) ảnh hưởng đến  việc ra quyết định; ra quyết định  trong phạm vi quyền, trách nhiệm được giao.
 • Đổi mới và sáng tạo: Khả năng nảy sinh và nhận biết ý tưởng sáng tạo; tiếp nhận sự đổi mới; ứng dụng ý tưởng sáng tạo và đổi mới đó vào thực tiễn.

Các năng lực chuyên môn

Hiểu biết tổng quan về tất cả các khía cạnh tài chính – ngân hàng, nắm vững các nghiệp vụ Ngân hàng (đặc biệt là tín dụng và nguồn vốn) và khả năng áp dụng các kiến thức đó vào việc quản lý một đơn vị kinh doanh ngân hàng.

Có kiến thức về các lãnh vực: Quản trị chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng; kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và lập ngân sách; các Luật có liên quan đến hoạt.

Có kiến thức sâu rộng về các sản phẩm – dịch vụ, cách thức Ngân hàng bán các sản phẩm và dịch vụ đó.

Khả năng bán các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng một cách hiệu quả, và quản lý quy trình bán hàng để đảm bảo sự thâm nhập và độ phủ thị trường.

Khả năng giao việc, thiết lập mục tiêu rõ ràng, tư vấn và cho ý kiến phản hồi thường xuyên và trung thực; Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện công việc được giao.

Tham khảo thêm các khả năng chuyên môn của Giám đốc chi nhánh Tại đây.

Download

Download bảng mô tả công việc đầy đủ chu vị trí Giám đốc chi nhánh Tại đây.

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm