hinh7-tinhluong

 

 

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công:

  1. Thu nhập chịu thuế: là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm:

–          Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công

–          Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ một số khoản phụ cấp không được trừ

–          Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức.

–          Tiền nhận được do tham gia vào các hội, hiệp hội, ban kiểm soát, ban quản lý dự án,…

–          Các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền

–          Các khoản tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, tiền thưởng tháng lương thứ 13… bằng tiền hoặc không bằng tiền.

 2. Giảm trừ gia cảnh: là số tiền được trừ váo thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNCN

–          Đối với đối tượng nộp thuế: 4 triệu đồng/tháng

–          Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng: 1.6 triệu đồng/tháng

hinh8-tinhluong3.   Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ sau:

–          Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc

–          Các khoản giảm trừ gia cảnh

–          Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

4.      Biểu thuế suất Gross-Net:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng (triệu)

Thuế suất

Thuế phải nộp (triệu)

1 Đến 5 5% 5% TNTT
2 Trên 5 – 10 10% 10% TNTT – 0,25
3 Trên 10 – 18 15% 15% TNTT – 0,75
4 Trên 18 – 32 20% 20% TNTT – 1,65
5 Trên 32 – 52 25% 25% TNTT – 3,25
6 Trên 52 – 80 30% 30% TNTT – 5,85
7 Trên 80 35% 35% TNTT – 9,85

5. Bảng qui đổi thu nhập Net – Gross:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng (triệu)

Thuế suất

Thuế phải nộp (triệu)

1 Đến 4,75 5% NET/0,95
2 Trên 4,75 – 9,25 10% (NET – 0,25)/0,9
3 Trên 9,25 – 16, 05 15% (NET – 0,75)/0,85
4 Trên 16,05 – 27,25 20% (NET – 1,65)/0,8
5 Trên 27,25 – 42,25 25% (NET – 3,25)/0,75
6 Trên 42,25 – 61,85 30% (NET – 5,85)/0,7
7 Trên 61,85 35% (NET – 9,85)/0,65

** Lưu ý: Phải trừ giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế.

hinh9-tinhluong

kinh nghiệm tổ chức lương thưởng