Qua báo đài, truyền hình, hẳn bạn đã từng nghe nói nhiều về khái niệm chánh văn phòng. Vậy chánh văn phòng là gì? Nhiệm vụ công việc của họ như thế nào? Tất tần tật những thông tin này, sẽ được chúng tôi giải đáp cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây!

1. Chánh văn phòng là gì?

Trả lời câu hỏi: Chánh văn phòng là gì? Vâng, chánh văn phòng là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối công việc hàng ngày của văn phòng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Chánh văn phòng là gì? Nhiệm vụ công việc cụ thể của chánh văn phòng 1

Một buổi lễ công bố chánh văn phòng ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Chánh văn phòng là chức danh quản lý trong hệ thống chức danh quản lý của cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể, hiệp hội. Chức danh chánh văn phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ, nội quy của tổ chức (không phải là cơ quan nhà nước). 

Người giữ chức danh chánh văn phòng sẽ có những quyền hạn cơ bản sau:

 • Tiếp nhận và thực hiện sự uỷ quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về một số công việc liên quan đến hoạt động đối nội và đối ngoại của cơ quan, tổ chức đó.
 • Quyết định những vấn đề cơ bản thuộc về chức năng của văn phòng theo quy định của cơ quan, tổ chức đó.
 • Phân công nhiệm vụ, công việc và kiểm tra, giám sát, quản lý các nhân viên trong văn phòng thuộc quyền mình phụ trách. Từ đó, đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức về các công việc được cơ quan, tổ chức đó giao cho văn phòng
 •  Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao để đảm bảo sự vận hành và hoạt động hiệu quả của tổ chức đó.

Chánh văn phòng là gì? Nhiệm vụ công việc cụ thể của chánh văn phòng 2

Quyền hạn của Chánh văn phòng sẽ được quy định cụ thể

Thực tế, chánh văn phòng có thể có một hoặc một số phó chánh văn phòng giúp việc. Bởi, nó còn tùy vào chức năng và nhiệm vụ của văn phòng đó rộng hay hẹp. Trong các quan hệ công tác, khi chánh văn phòng không thể có mặt để trực tiếp giải quyết công việc của văn phòng. Thì có thể uỷ quyền cho các phó chánh văn phòng đại diện cho mình để giải quyết các công việc đó. 

Chánh văn phòng là người phải chịu trách nhiệm về hành vi thực hiện các công việc được giao của người đại diện. Nếu những người đại diện đã thực hiện các công việc theo đúng phạm vi uỷ quyền.

2. Nhiệm vụ công việc của Chánh văn phòng

Nhiệm vụ của chức danh Chánh Văn phòng được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự như sau:

Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng Cục, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành Văn phòng Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và trước pháp luật đối với các hoạt động của Văn phòng. 

Chánh văn phòng là gì? Nhiệm vụ công việc cụ thể của chánh văn phòng 3

Nhiệm vụ của Chánh văn phòng được quy định cụ thể theo thông tư của Nhà nước

Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của Văn phòng.
 • Phân công công việc đối với các Phó Chánh Văn phòng, công chức, người lao động thuộc Văn phòng.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công chức, người lao động thuộc quyền quản lý.
 • Tổ chức phối hợp công tác với các phòng chuyên môn hoặc tương đương thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn.
 • Tham mưu giúp Cục trưởng phối hợp công tác với các cơ quan, ban, ngành hữu quan; đôn đốc, chỉ đạo tổng hợp việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế của Cục.
 • Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công chức, người lao động thuộc Văn phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Thủ trưởng đơn vị.

Thông tin chia sẻ trên đây, đã phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm chánh văn phòng là gì? Nếu muốn hoạt động quản trị nhân sự qua các chức danh được thực hiện dễ dàng, hiệu quả. Bạn hãy truy cập vào trang web: https://quantrinhansu-online.com để tham khảo và áp dụng vào cơ quan, đơn vị của mình!