Tham gia khảo sát để nhận kết quả về khảo sát tiền lương 

Có một nhu cầu phổ biến trong cộng đồng Nhân sự, đó chính là biết đựợc mức lương trung bình trên thị trường của các vị trí. Để đáp ứng nhu cầu này, trang Quản Trị Nhân Sự online mạn phép làm một cuộc khảo sát nhỏ về mức lương trung bình của các vị trí phổ biến. Bài khảo sát nằm ở đường link sau, tốn chưa đến 3ph để hoàn thành. Nếu bạn tham gia vào bài khảo sát này, bằng việc cung cấp thông tin mức thu nhập của một vài vị trí mà mình biết rõ, chúng tôi sẽ gửi lại thông tin tổng kết về mức trung bình của tất cả các vị trí khác cho bạn. Đây là một dự án phi lợi nhuận của trang Quản Trị Nhân Sự.

Tổng số người đã tham gia khảo sát

( số liệu được tự động cập nhật sau 10ph )

Download kết quả đợt khảo sát T9.2017

Download ngay

Xây dựng hệ thống lương 3P

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương

Tham khảo