Tham gia khảo sát để nhận kết quả về khảo sát tiền lương 

Đây là một cuộc khảo sát nhỏ về mức lương trung bình của các vị trí phổ biến, tốn chưa đến 3ph để hoàn thành. Nếu bạn tham gia vào bài khảo sát này, chúng tôi sẽ gửi lại thông tin tổng kết về mức trung bình của tất cả các vị trí khác cho bạn. Đây là một dự án phi lợi nhuận của trang Quản Trị Nhân Sự.

Hoạt động này được thực hiện thường niên, từ năm 2017

Tổng số người đã tham gia khảo sát