mẫu biểu HCNS

 

 
Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý qua đó tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Dưới đây là danh mục một số biểu mẫu cần thiết trong công tác hành chính nhân sự:

1.  DANH MUC HO SO TUYEN DUNG

2. BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

3. BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

4. Bảng chấm công tăng ca

5. Bảng kê chi tiết tiền lương

6. BẢNG LƯƠNG

7. Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

8. Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu

9. Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy

10. Bảng tự nhận xét của cán bộ 

11. BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

12. BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ-TÀI LIỆU

13. BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

14. Biên bản đánh giá công việc

15. BIÊN BẢN HỌP XỬ LÝ KHIẾU NẠI

16. BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

17. BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT

18. Danh sách nhân viên chưa được tăng lương

19. DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ

20. Danh sách thâm niên ĐƠN KHIẾU NẠI – TỐ CÁO

21. ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

22. GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ KHIẾU NẠI

23. GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

24. Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh

25. MẪU BÁO CÁO

26. Mẫu công văn đăng ký thang lương

27. Mẫu đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp một lần

28. Mẫu đơn xin thuyên chuyên công tác

29.Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe

30. Mẫu sơ yếu lí lịch

31. Nội qui công ty

32. Phiếu bổ nhiệm cán bộ

33. Phiếu đánh giá cán bộ

34. Phiếu đề xuất thăng chức

35. Quy chế bổ nhiệm

36. QUY CHẾ KHEN THƯƠNG

37. QUY CHẾ KỶ LUẬT

38. QUY CHẾ LƯƠNG

39. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ

40. QUY TRÌNH NGHỈ PHÉP

41. QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC

42. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG

43. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI – TỐ CÁO

44. Quyết định bổ nhiệm

45. QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC

46. QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

47. Quyết định xóa bỏ án kỷ luật

48. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

49. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

50.SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG

51. SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

52. SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT

53. SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP

phần mềm nhân sự hrpro7

Phần mềm KPI

Đánh giá KPI nhân viên minh bạch, chuyên nghiệp

Các loại máy chấm công