Xác định kỹ năng cần có

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Không biết cách nào để xác định kỹ năng cần có

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • Dựa vào balance score card để xác định các kỹ năng cần có để phục vụ mục tiêu tổ chức
  • Làm matrix để đối chiếu sự liên quan giữa các kỹ năng với mục tiêu của tổ chức
  • Lựa chọn những kỹ năng & kiến thức quan trọng nhất
  • Xem danh sách kỹ năng

Không nên

  • Kỹ năng nào cũng cho là quan trọng
  • Không lựa chọn những kỹ năng quan trọng nhất