Biểu mẫu đánh giá nhân viên

Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được các chiến lược, chiến thuật để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá đúng nhân viên sẽ giúp lãnh đạo đặt cấp dưới vào đúng vị trí, giao việc đúng...

Kỹ năng đối phó với stress

Định nghĩa kỹ năng ứng phó với stress Định nghĩa năng lực khống chế & giải quyết stress trong công việc một cách hợp lý Độ tuổi bắt đầu phát triển kỹ năng từ 10 đến 60 tuổi Nếu bạn không có kỹ năng này Bạn không thể suy nghĩ tích cự về bất cứ điều gì, đôi khi vì...

Từ điển năng lực: khả năng ủy thác

  Định nghĩa Khả năng tin tưởng, ủy nhiệm công việc cho người khác Độ tuổi phát triển kỹ năng ( thời kỳ tiêu chuẩn) Từ 30-50 tuổi Nếu bạn không có kỹ năng này Ôm hết công việc về mình, không làm được việc lớn Kỹ năng liên quan Khả năng nắm bắt ngữ cảnh khả năng...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Theo dõi

Theo  dõi  kết  quả  của  các  hoạt  động  ủy  quyền,  nhiệm  vụ,  dự  án, xem xét các kỹ  năng, kiến thức và kinh nghiệm của các cá nhân được giao và các đặc tính của công việc, dự án. Biểu hiện chính Khung thời gian giao tiếp — Xây dựng ngày đến hạn vào bài tập và...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Khuyến khích sự thay đổi

Khuyến khích những người khác để  tìm kiếm cơ hội tiếp cận khác nhau và sáng tạo để  giải quyết vấn đề  và cơ hội; tạo thuận lợi cho việc thực hiện và chấp nhận thay đổi tại nơi làm việc. Biểu hiện chính Khuyến  khích  phá  vỡ  những  giới  hạn— Khuyến  khích  nhân...

Từ điển năng lực đại học HARVARD: Phát triển người khác

Lập kế hoạch và hỗ  trợ  phát triển kỹ  năng và khả  năng của các cá nhân để  họ  có thể  thực hiện đầy đủ  trách nhiệm công việc / vai trò hiện tại hoặc tương lai hiệu quả hơn. Biểu hiện chính Phối hợp thiết lập các mục tiêu phát triển — Làm việc với các cá nhân để ...