Quy trình chấm công dành cho Văn phòng cơ bản - không sử dụng HRPortal