Phương pháp liệt kê dưới đây giúp các doanh nghiệp SME xây dựng hệ thống thang lương hợp lý.B1:Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến lương ( cơ bản) ( sheet liet ke cac yeu to anh huong)

Vd: Trình độ học vấn, Thời gian làm việc, Kỹ năng ngoại ngữ, Kỹ năng mềm, Kỹ năng chuyên môn, Phạm vi ảnh hưởng đối với kết quả hoạt động, Tác động đến công việc khác, Trách nhiệm vật chất, Tính sáng tạo, Tính đa dạng Tính ổn định, Dạng lao động, PHẠM VI MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, Cường độ lao động về thể lực, Độ căng thẳng về thần kinh – tâm lý,Độ căng thẳng về trí lực …

B2: So sánh các yếu tố ảnh hưởng (so sánh từng cặp) để xếp theo thứ tự quan trọng. Mỗi yếu tố có một số điểm tương ứng, thể hiện tầm quan trọng (sheet so sanh yeu to anh huong). Chuẩn hóa mỗi yếu tố theo thang điểm 100 hoặc 1000.

B3:Lên khung đánh giá cho từng yếu tố (sheet khung danh gia tung yeu to).

Vd: Thời gian phải có để làm thạo việc: gồm có 6 mức: (1) Không cần kinh nghiệm hoặc sẽ làm được trong 02 tuần thực hiện công việc, (2) training trong vòng 2 tháng, (3)  training trong vòng 6 tháng, (4) training trong vòng 1 năm, (5)  kinh nghiệm làm việc từ 2-4 năm, (6)  kinh nghiệm làm việc tư hơn 4 năm

B4: Đánh giá yêu cầu cho từng vị trí trong công ty (sheet khung danh gia tung yeu to), xác định số điểm của từng vị trí

B5: Chuyển điểm số của từng vị trí thành hệ số lương ( theo công thức trong sheet he so dong gop). Việc xác định các hệ số CĐ1 CĐ2 phụ thuộc vào lựa chọn của từng doanh nghiệp.