[wptab name=’BIỄU MẤU CHẾ ĐỘ BHXH’]

1- MAU 5A-HSB

2- MAU 5B – HSB Nghi viec cham soc con om

3- MAU 09A -HSB To khai nhan than

4- Mau 11A-HSB huong che do thai san

5- Mau 11B-HSB huong tro cap thai san

6- MAU 12 – HSB De nghi huong che do huu tri

7- Mau 13-HSB Don de nghi huong tiep luong huu-tro cap BHXH hang thang

8- Mau 14-HSB Huong tro cap BHXH 1 lan

9- Mau 16-HSB Don de nghi chuyen noi nhan luong huu

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GNHS CHẾ ĐỘ BHYT’]

1- Phieu GNHS thanh toan truc tiep chi phi KCB BHYT

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GNHS CHẾ ĐỘ BHXH’]

1- PGNHS 601 – Hưởng trợ cấp ốm đau

2- PGNHS 602 – Hưởng trợ cấp thai sản

3- PGNHS 603 – PGNHS Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe

4- PGNHS 604 – Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

5- PGNHS 605 – Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặc TNLĐ-BNN tổng hợp

6- PGNHS 606 – Giải quyết chế độ hưu trí

7- PGNHS 607 – Hưởng chế độ tử tuất

8- PGNHS 608 – Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần

9- PGNHS 610 – Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

10- PGNHS 612 – Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH

11- PGNHS 613 – Vừa giải quyết trợ cấp thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH

12- PGNHS 615 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc

13- PGNHS 616 – Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

14- PGNHS 617 – Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp – Sau khi chấp hành xong hình phạt tù – Trở về định cư hợp pháp…

15- PGNHS 618 – Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83.CP

16- PGNHS 619 – Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83.CP

17- Phieu GNHS 609 – Hồ sơ hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

18- Phieu GNHS 614 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ

19- Phiếu GNHS 620 – Điều chỉnh lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GNHS THU’]

1- PGNHS 101 – Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc

2- PGNHS 102 – Cấp thẻ BHYT bắt buộc

3- PGNHS 103 – Thu BHXH, BHYT bắt buộc

4- PGNHS 104 – Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên

5- PGNHS 105 – Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu

6- PGNHS 106 – Ngưng tham gia BHXH

7- PGNHS 107 – Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

8- PGNHS 108 – Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức

9- PGNHS 109 – Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

10- PGNHS 201 – Đăng ký BHXH tự nguyện

11- PGNHS 202 – Cấp thẻ BHYT Tự nguyện

12- PGNHS 203 – Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện

[/wptab]

[wptab name=’BIỂU MẪU CĐ BHYT’]

1- Mẫu 07-GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

[/wptab]

[wptab name=’BIỂU MẪU CST’]

1- Mẫu 01-DS.XNS Danh sách đề nghị xác nhận sổ

2- Mẫu 02b-XN.THE Đơn đề nghị xác nhận

3- Mẫu 03a-DS-CLS Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH

4- Mẫu 03b-DS.CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ BHYT

5- Mẫu 06b.SBH Bản tự kê khai quá trình đóng BHXH, BHTN

6- Mẫu 401a-THE Giấy cam kết

7- Mẫu 401b-THE Giấy cam kết

8- Mẫu số 03a-DS.CLS đề nghị cấp lại sổ BHXH

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GIAO NHẬN CST’]

1- PGNHS 301 – Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho mẫu sổ cũ

2- PGNHS 302 – Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

3- PGNHS 303 – Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH.

4- PGNHS 304 – Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

5- PGNHS 305 – Cấp lại sổ BHXH do mất

6- PGNHS 306 – Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

7- PGNHS 307 – Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất

8- PGNHS 308 – Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN

9- PGNHS 309 – Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

10- PGNHS 310 – Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước

11- PGNHS 311 – Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN đối với trường hợp đã được chốt sổ BHXH

12- PGNHS 312 – Cấp sổ BHXH cho kỳ trước

13- PGNHS 313 – Thẩm định thời gian công tác trước tháng 01-1995

14- PGNHS 314 – Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc

15- PGNHS 321- Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho sổ mẫu mới

16- PGNHS 401 – Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng

17- PGNHS 402 – Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh

18- PGNHS 403 – Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

Nguồn: Giao dịch một cửa – BHXHTPHCM

[/wptab]

[end_wptabset]