Tranh chấp lao động

hinh7-luatlaodong

 

Chương XIV: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Mục II: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Điều 167 **:

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được qui định như sau:

  1. Một năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với các tranh chấp lao động qui định tại các điểm a,b và c khoản 2 điều 166 của bộ luật này.
  2. Một năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với tranh chấp qui định tại điểm d khoản 2 điều 166 của Bộ luật này.
  3. Ba năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với tranh chấp qui định tại điểm đ điều 166 của bộ luật này.
  4. Sáu tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với các loại tranh chấp khác.

hinh8-luatlaodong