nghi viec tieng anh

A: So have you worked in your present company for 4 years? / Vậy anh đã làm việc ở công ty hiện nay được 4 năm rồi?

B: Yes, I have / Vâng, đúng vậy

A: Why do you want to resign? / Tại sao anh muốn thôi việc?

B: As you know, I serve as a secretary in my present company. I really want to look for a more challenging opportunity / Như ông biết đó, tôi làm thư kí ở công ty hiện nay của tôi. Tôi thật sự muốn tìm 1 cơ hội thử thách hơn.

A: Don’t you like the present work? / Anh không thích công việc hiện nay sao?

B: I like the work, but the salary is too small, as a man I really want to give my wife and my little daughter a better life / Tôi thích công việc đó, nhưng lương quá ít. Là đàn ông, tôi thật sự mong muốn cho vợ và con gái của tôi 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

A: So you decide to leave? / Vì vậy anh quyết định nghỉ việc?

B: Yes, and my present job is similar to what you advertised in the Monday’s newspaper / Vâng, và việc làm hiện nay của tôi tương tự như những gì ông đã quảng cáo trên tờ báo ra ngày thứ hai

A: That’s reason for your choosing our opportunity? / Đó là lý do để anh chọn công ty của chúng tôi à?

B: Yes, as my experience is closely related to this job / Phải, vì kinh nghiệm làm việc của tôi liên quan chặt chẽ tới công việc này

A: Sure! I believe you can. Does your boss know you are leaving? Chắc chắn vậy! Tôi tin anh có thể làm được. Sếp của anh có biết anh sắp nghỉ việc không?

B: Yes, he understands me and would like to be my referee / Có, ông ấy hiểu tôi và muốn là người giới thiệu tôi.

banner smartboss