Viết bảng mô tả công việc

Bản mô tả công việc phải có những nhiệm vụ đặt ra cho từng vị trí, kỹ năng chuyên môn mà ứng viên phải có, cá tính, phẩm chất quan trọng ứng viên cần có để hoàn thành nhiệm vụ và những kinh nghiệm riêng có của một ứng viên so với các ứng viên khác.

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Phòng nhân sự khó viết bảng mô tả công việc vì không nắm chuyên môn các bộ phận
  • Trưởng bộ phận chuyên môn viết mô tả công việc không đầy đủ

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • Có biểu mẫu về bảng mô tả công việc để hướng dẫn cho các trưởng bộ phận viết
  • Xem bảng mô tả công việc như một nội dung để quảng bá cho hoạt động của mình, xem ứng viên như là khách hàng, sản phẩm là vị trí cần tuyển, để có thể thu hút ứng viên tài năng
  • Bảng mô tả công việc càng chi tiết càng tốt

Không nên

  • Viết mô tả công việc qua loa
  • Nêu quá rõ ràng các tố chất cần có cho công việc, vì như vậy ứng viên sẽ biết và thể hiện theo đúng yêu cầu