BIỂU MẪU NHÂN SỰ

Các tài liệu biểu mẫu hỗ trợ cho người làm nhân sự

Mọi quy trình tuyển dụng đều thực hiện theo các bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng, xác định thời gian và địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá quá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh nghiệp…

Sau đây là các mẫu văn bản cần dùng trong công tác tuyển dụng, hy vọng có thể giúp ích được trong công việc của các Anh chị làm công tác Nhân sự:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

2. Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị

3. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

4. Mẫu phiếu nhận hồ sơ

5. Danh sách cán bộ nhân viên tuyển dụng trong tháng

6. Quy trình hoạch định nhân sự

7. Bảng ngân sách đào tạo

8. Bảng đánh giá năng lực nhân viên

9. Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi

10. Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty

11. Kế hoạch nhân sự của bộ phận hàng năm

12. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

13. Phiếu yêu cầu tuyển dụng

14. Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

15. Kế hoạch tuyển dụng

16. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

17. Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

18. Bảng tự khai ứng viên

19. Thư mời phỏng vấn 1

20. Thư mời phỏng vấn 2

21. BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

22. BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

23. BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ VIỆC

24. Hợp đồng không xác định thời hạn

25. Hợp đồng xác định thời hạn từ 12-36 tháng

26. Hợp đồng thời vụ hoặc thực hiện công việc dưới 12 tháng

27. Đơn xin cấp phép lao động cho người nước ngoài

28. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN

29. PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO TỔNG HỢP

30. BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO

31. PHIẾU YÊU CẦU ĐÀO TẠO NĂM

32. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI QUI-QUI CHẾ

33. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

34. BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO

35. TỜ TRÌNH CỬ ĐI ĐÀO TẠO

36. QUYẾT ĐỊNH CỬ ĐI ĐÀO TẠO

37. BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÀO TẠO HÀNG THÁNG

38. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

39. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHỨC DANH

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9