Duy trì hiệu quả khi trải qua những thay đổi lớn trong nhiệm vụ công việc hoặc môi trường làm việc; điều chỉnh một cách hiệu quả để làm việc trong các cấu trúc công việc mới, quy trình, yêu cầu, hoặc nền văn hóa mới.

Kha nang thich ung

Biểu hiện chính

  • Cố gắng hiểu những thay đổi – Cố gắng để hiểu những thay đổi trong nhiệm vụ công việc, tình huống, và môi trường cũng như logic hoặc cơ sở cho sự thay đổi; tích cực tìm kiếm thông tin về những tình huống công việc mới.
  • Phương pháp tiếp cận thay đổi hoặc mới mẻ tích cực – Xử lí những thay đổi và tình huống mới như cơ hội học tập hoặc trải nghiệm; tập trung vào các khía cạnh có lợi của sự thay đổi; nói về sự
    thay đổi tích cực cho người khác.
  • Điều chỉnh hành vi  Nhanh chóng làm thay đổi hành vi để đối phó hiệu quả với những thay đổi trong môi trường làm việc; sẵn sàng cố gắng với cách tiếp cận mới phù hợp với tình huống mới hoặc thay đổi; không tồn tại với hành vi không hiệu quả.

Ví dụ điển hình

  • Thích ứng thành công với những thay đổi lớn trong chính sách.
  • Thích ứng thành công với những thay đổi quan trọng trong thủ tục hành chính.
  • Duy trì hiệu quả khi làm việc chặt chẽ với người dân của nền văn hóa đa dạng và nguồn gốc.
  • Thích ứng hiệu quả cho những nỗ lực thay đổi văn hóa.
  • Điều chỉnh hiệu quả để thường xuyên thay đổi công việc đã giao.

Banner QTNS

 

So sánh với:

Nhẫn nại: Năng lực này tập trung vào việc duy trì hoạt động ổn định dưới áp lực và làm giảm căng thẳng một cách chấp nhận được. Căng thẳng có thể là một hằng số trong một công việc. Một
người có thể có thể duy trì hiệu suất dưới áp lực (Stress Tolerance) nhưng có thể không có khả năng thích ứng tốt với thay đổi (Khả năng thích nghi).

Lập kế hoạch và tổ chức công việc (bao gồm quản lý thời gian): Trong vòng hai năng lực này, cá nhân phải điều chỉnh để thay đổi bằng cách ưu tiên hoặc bằng cách sử dụng các nguồn lực mới để hoàn thành mục tiêu công việc. Đây là những hoạt động chủ yếu nhận thức; họ tập trung vào việc lập kế hoạch và quản lý tài nguyên hiệu quả để đối phó với tình hình, chứ không phải cá nhân
hiệu quả trong tình hình.

Nguồn: Blog Kính Cận