Truyền  đạt  rõ  ràng  thông  tin  và  ý  tưởng  thông  qua  một  loạt  các phương  tiện  truyền  thông  cho  các  cá  nhân  hoặc  các  nhóm  một cách có sự tham gia của khán giả và giúp họ hiểu và giữ lại các tin nhắn.

giao tiep voi nhau

Biểu hiện chính

 • Tổ  chức  thông  tin  liên  lạc  — Làm  rõ  mục  đích  và  tầm  quan trọng; nhấn mạnh điểm chính; sau một trình tự hợp lý. Duy trì sự  chú ý của đối tượng  —Giữ  các đối tượng tham gia thông qua việc sử  dụng  các kỹ  thuật như tương đồng, minh họa, hài  hước,  một  phong  cách  hấp  dẫn,  ngôn  ngữ  cơ  thể,  và  uốn giọng nói.
 • Điều chỉnh cho các đối tượng  — Nhắn khung phù hợp với kinh nghiệm khán giả,  nền, và kỳ  vọng; sử  dụng  điều khoản này, ví dụ, và tương đồng có ý nghĩa cho đối tượng.
 • Đảm bảo sự  hiểu biết.  — Tìm kiếm đầu vào từ  đối tượng; kiểm tra sự  hiểu biết; trình bày thông điệp trong nhiều cách khác nhau để tăng cường sự hiểu biết
 • Tuân thủ  các quy ước được chấp nhận — Sử dụng cú pháp, tốc độ, âm lượng, chọn từ, và phần  cơ khí phù hợp với phương tiện truyền thông được sử dụng.
 • Hiểu thấu đáo thông tin từ  những người khác  — Nắm bắt các tin nhắn từ  những người khác; giải thích một cách chính xác các thông điệp và phản ứng một cách thích hợp.

Ví dụ điển hình

 • Đặt câu hỏi rõ ràng sử  dụng bằng miệng và / hoặc các phương pháp giao tiếp.
 • Truyền đạt thông tin một cách hiệu quả  qua điện  thoại,  hội  nghị  truyền  hình  ,  hoặc  các thiết bị khác .
 • Cung cấp hướng dẫn rõ ràng hoặc thông tin với các đồng nghiệp / thành viên trong nhóm / người khác bằng miệng hoặc thông qua các phương pháp truyền thông khác.
 • Được hướng dẫn , đặt hàng, hoặc các bài tập .
 • Truyền  đạt  ý  tưởng  rõ  ràng  và  có  hiệu  quả trong một nhóm .
 • Giải quyết các vấn đề  công việc với những người cá nhân .
 • Truyền đạt ý tưởng phức tạp trong một trình tự  hợp lý mà những người khác có thể  hiểu được .
 • Giải  thích  ý  tưởng  phức  tạp  ở  mức  độ  phù hợp  với  khán  giả  sử  dụng  những  ý  tưởng  / thuật ngữ để đảm bảo sự hiểu biết .
 • Sử  dụng  công  ước  thích  hợp  (ví  dụ  ,  ngữ pháp và cú pháp ) khi giao tiếp .
 • Giữ sự chú ý của khán giả.
 • Được tiếp thu những ý tưởng hoặc gợi ý từ những người khác .
 • Sử  dụng giao tiếp phi ngôn ngữ  thích hợp ( ánh mắt , cử  chỉ  , tư thế  ) khi giao tiếp với người khác.
 • Chú ý đến thông tin liên lạc từ  những người khác .
 • Giao tiếp hiệu quả  với các cá nhân từ  nhiều nền văn hóa .
 • Giữ  rõ ràng, chính xác tài liệu bằng văn bản ( ví dụ , gửi thư cho khách hàng ) .
 • Đưa  thông  tin  kỹ  thuật  cao  vào  điều  kiện đơn giản cho khách hàng.
 • Chuẩn  bị  văn  bản  hướng  dẫn  cho  các  nhà cung cấp , báo cáo trực tiếp , các thành viên , đồng  nghiệp,  nhân  viên,  và  /  hoặc  những người khác .
 • Chuẩn bị  bản tóm tắt bằng văn bản của kết quả  cuộc họp hoặc các cuộc trò chuyện qua điện thoại.
 • Đọc  lại  lá  thư  hoặc  báo  cáo  về  ngữ  pháp  , dấu chấm câu , phong cách, và chính tả.
 • Chuẩn  bị  tài  liệu  yêu  cầu  trình  bày  các  ý tưởng phức tạp (ví dụ , đề án, hợp đồng, vv )
 • Truyền đạt ý tưởng phức tạp bằng văn bản ở mức độ phù hợp với khán giả.
 • Chuẩn bị  kế  hoạch dự  án , chi tiết kỹ  thuật , phác thảo , hoặc báo cáo tiến độ
 • Chuẩn  bị  hướng  dẫn  sử  dụng  sử  dụng  cho các chính sách hoặc thủ tục .
 • Soạn thảo quảng cáo  cho các báo, tạp chí , tài liệu quảng cáo hoặc .

Banner QTNS

Chú ý

Năm 1990 Hội Khuyết Tật Mỹ  (ADA) đã đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng các yếu tố quan trọng nhất để xem xét khi đánh giá các ứng cử viên là liệu người ta có thể  thực hiện một nhiệm vụ  (kết quả  dựa trên) như trái ngược với cách người ta thực hiện một nhiệm vụ. Như vậy,  định  nghĩa  này  nhấn  mạnh  đạt  được  mục  tiêu  truyền  thông không phụ  thuộc vào phương tiện truyền thông sử dụng. Do đó, năng lực  truyền  thông  trước  đây  bằng  miệng  hoặc  viết  truyền  thông thường  sẽ  được  thay  thế  bằng  truyền  thông.  Khi  đánh  giá  kỹ  năng  giao tiếp, phương tiện thích hợp nhất cho khả  năng của người đó nên được sử dụng trong quá trình đánh giá.

Tuy nhiên, trong một số  công việc giao tiếp bằng miệng hoặc bằng văn  bản  có  thể  được  coi  là  một  chức  năng  thiết  yếu  dựa  trên  một chức năng phân tích cần thiết. Trong những trường hợp này bao gồm cả  truyền thông bằng miệng hoặc viết truyền thông như là một khảnăng. Đây  có thể  được xác định bằng cách  thay đổi các hoạt  động chính của truyền thông.

Trọng  tâm  của  lực  này  là  về  hình  thức  truyền  thông,  trong  khi  nội dung của thông tin liên lạc được xử  lý trong lực như lãnh đạo Hội nghị, Đạt được cam kết, hoặc đàm phán.

Không sử dụng học Ứng dụng và liên tục học tập cùng nhau.

Trình bày chính thức.  Năng lực này tập trung vào việc chuẩn bị hiệu quả và giao hàng của một cuộc nói chuyện hoặc tạo thuận lợi cho một cuộc hội thảo một cách có cấu trúc. Kỹ  năng giao tiếp là một  phần  quan  trọng  của  trình  bày  chính  thức,  nhưng  trình  bày chính thức cũng bao gồm chuẩn bị  hiệu quả  và cung cấp cấu trúc.

Một khác biệt chính giữa truyền thông và trình bày chính là sau này cho phép thời gian để chuẩn bị cho một bài thuyết trình.

Tác động.Năng lực này tập trung vào việc tạo ra một ấn tượng tốt đầu  tiên,  cho  thấy  một  không  khí  của  sự  tự  tin,  và  nói  và  hành động một cách thích hợp. Trong khi nó sẽ  là khó khăn cho một người nào đó với các kỹ  năng giao tiếp kém có tác động cao (ít nhất là vượt ra ngoài những phút đầu tiên  hoặc hai của một cuộc gặp gỡ), một người có kỹ  năng giao tiếp hiệu quả  có thể  có tác động xấu do ăn mặc không phù hợp hoặc thiếu tự tin.

Nguồn: Blog Kính Cận