Tích cực tham gia như một thành viên của một nhóm nghiên cứu để di chuyển các đội hướng tới hoàn thành mục tiêu.

SANYO DIGITAL CAMERA

Biểu hiện chính

 • Tạo điều kiện cho mục tiêu hoàn thành  — Làm thủ tục đề nghị hoặc  quá  trình  để  đạt  được  mục  tiêu  của  nhóm  hoặc  thực  hiện chức năng đội; cung cấp các nguồn lực cần thiết hoặc giúp bạn loại bỏ  những trở  ngại để  giúp đội bóng đạt được mục tiêu của mình.
 • Liên  quan  đến  những  người  khác  — Lắng  nghe  và  liên  quan đến  những  người  khác  hoàn  toàn  trong  các  quyết  định  và  hành động của nhóm; giá trị và sử dụng khác biệt cá nhân và tài năng.
 • Thông báo cho những người khác trong nhóm  — Góp ý kiến quan trọng hoặc thông tin liên quan với đội nhóm.
 • Mô hình cam kết —  Tuân thủ  những kỳ  vọng và hướng dẫn của nhóm  nghiên  cứu;  thực  hiện  tốt  trách  nhiệm  đội  ngũ;  thể  hiện cam kết cá nhân với đội nhóm

Ví dụ điển hình

 • Hiển thị cam kết cá nhân đến đội ngũ..
 • Chứng  minh  tinh  thần  đồng  đội  tốt  bằng  cách sống  trong  các  nguyên  tắc  và  kỳ  vọng  của  đội bóng chính thức hoặc không chính thức.
 • Góp ý kiến  về  thủ  tục, quy trình thực hiện chức năng nhóm và đạt được mục tiêu đội.
 • Cung cấp nguồn lực hoặc giúp loại bỏ những trở ngại để giúp đội hoàn thành mục tiêu.
 • Liên  quan  đến  bản  thân  và  những  người  khác trong đội quyết định và hành động. Chứng minh một cam kết cá nhân đến đội ngũ.
 • Giúp  đội  bóng  phát  triển  và  duy  trì  một  mục đích và định hướng rõ ràng.
 • Giúp  đội  bóng  giữ  vai  trò  và  trách  nhiệm  rõ ràng.

Banner QTNS

Chú ý

Góp phần đội thành công bao gồm các hoạt động  bên  ngoài  các  cuộc  họp  chính  thức  và  nội  dung  của  nhóm .

Không sử  dụng

Đóng góp vào đội thành công và xây dựng một đội thành công với nhau.

Góp phần Team thành công là liên quan chặt chẽ  để  xây dựng  một đội thành công; họ  chia sẻ  một số  hoạt động chính. Góp phần Team thành công không có các hành vi lãnh đạo của phát triển hướng đội và phát triển cấu trúc đội, vì vậy nó thường được sử  dụng với các vị trí không lãnh đạo. Hãy ghi nhớ, tuy nhiên, người ta  không cần phải là một nhà lãnh đạo chính thức cho xây dựng một đội thành công là khả năng thích hợp hơn.

Nguồn: Blog Kính Cận