Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện n  Khái quát về lập kế hoạch

n  Phương pháp lập kế hoạch

n  Xác định mục tiêu

n  Chuẩn bị nguồn lực

n  Truyền đạt kế hoạch

n  Phương pháp tổ chức công việc (quy trình, định biên nhân sự, lập mô tả công việc, …)

n  Tổ chức công việc cá nhân

Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc n  Giám sát quá trình thực hiện công việc của nhân viên

n  Những khó khăn trong thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc

n  Mục  đích và lợi ích của việc đánh giá hiệu quả làm việc

n  Quy trình và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc

n  Cách xây dựng hệ thống KPI công việc.

n  Đánh giá hiệu quả làm việc theo tiêu chí

Tạo động lực cho nhân viên n  Công cụ phân tích động lực

n  Vai trò của doanh nghiệp

n  Vai trò của người quản lý

n  Nghệ thuật động viên theo Maslow

n  Nghệ thuật động viên theo Herzberg

n  Các cách động viên nhân viên hiệu quả

Huấn luyện, kèm cặp nhân viên n  Nguyên tắc huấn luyện & đào tạo nhân viên

n  Cách đào tạo & phát triển Nhân viên dự phòng

n  Các mong đợi của người học

n  Quy trình hướng dẫn công việc

n  Kèm cặp và lợi ích của kèm cặp nhân viên đối với người quản lý

n  Các phương pháp kèm cặp

n  Các kỹ năng cần thiết

n  Duy trì hoạt động kèm cặp

Kỹ năng giao việc ủy quyền n  Các bước ủy thác và phân công công việc

n  Các công việc không được ủy thác

n  Mức độ ủy quyền

n  Xử từ chối của nhân viên khi ủy thác

n  Các nguyên tắc Ủy thác công việc

Giải quyết vấn đề & ra quyết định n  Quy trình giải quyết vấn đề

n  Xác định vấn đề

n  Xác định nguyên nhân

n  Ứng dụng công cụ trong Giải quyết Vấn đề

n  Ra quyết định trong Lãnh đạo

n  Những phương pháp Ra quyết định hiệu quả

n  Cơ sở Ra Quyết định.

n  Đánh giá hiệu quả các quyết định

 

Tham khảo từ nội dung chương trình Nâng Cao Năng Lực Quản Lý từ Trường Đào Tạo Doanh Nhân PTI