Tổ chức nhân sự

 

 

Tổng quan về quản trị nhân sự hrm

 

Tổ chức quản trị nhân sự trong doanh nghiệp bao gồm những nghiệp vụ sau đây:

 1. HR management: quản lý thông tin nhân viên
 2. Payroll management: quản lý việc tính lương ( trong đó bao gồm chấm công hoặc theo dõi năng suất )
 3. Recruitment management: quản lý việc tuyển dụng
 4. Training management: quản lý đào tạo
 5. Insurance management: quản lý các chế độ bảo hiểm lao động theo qui định của nhà nước
 6. Performance management: quản lý việc theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên, bao gồm đánh giá hiệu suất và năng lực của nhân viên
 7. Organization change management: quản lý sự thay đổi cho sơ đồ tổ chức
 8. Policies & form publishings: quản lý các văn bản và qui định trong tổ chức
 9. Organization survey management: quản lý các khảo sát nội bộ
 10. Employee suggestion management: tổ chức thu hút các ý tưởng đóng góp từ nhân viên
 11. Newsletter / Opinion Polls & Events: tổ chức các sự kiện nội bộ  và truyền thông nội bộ bằng newsletter
 12. Employee & manager selfservice (ESS & MSS): hệ thống web để nhân viên và manager thực hiện các nhiệm vụ của mình liên quan đến việc quản trị nhân sự