Thu hút & giữ chân nhân tài bằng ý nghĩa công việc

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Doanh nghiệp không có tầm nhìn hấp dẫn
  • nhiều vị trí không thấy có ý nghĩa gì quan trọng

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • nghiên cứu tầm quan trọng của mỗi vị trí để truyền thông cho nhân viên biết, mỗi việc làm đều có ý nghĩa quan trọng nào đó
  • Xây dựng một tầm nhìn tốt về sứ mệnh của doanh nghiệp và thường xuyên truyền thông về tầm nhìn đó