Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, quy định rõ các nội dung sau:

bao hiem xa hoi button

– Đối tượng điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

– Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Điều 2 của Thông tư 58.

– Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 Điều 3 của Thông tư 58.

Các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn