Thái Tông từng nổi giận với Mục Dụ là một vị quan chuyên trông coi vườn thượng uyển phía Tây, đã hạ chiếu chém đầu tại triều đình. Hoàng thái tử vội vàng khuyên can, Thái Tông vui vẻ nói: “Trẫm ban đầu có được Ngụy Chinh, ông ấy có thể ngày đêm cố vấn cho ta. Ngụy Chinh qua đời rồi, thì Lưu Ký, Sầm Văn Bổn, Mã Chu, Chử Toại Lương tiếp tục việc ấy. Con trai ta một thời gian dài thấy ta thích nghe lời khuyên can, bởi vậy hôm nay cũng bước ra khuyên can, quả thật là thói quen đã trở thành tự nhiên rồi!”.

Có một lần Thái Tông đột nhiên bảo quần thần: “Trẫm hôm nay muốn nghe người khác kể ra lỗi lầm của bản thân, các khanh hãy vì Trẫm mà nói ra đi”.

Rất nhiều quan đại thần đều từ chối nói rằng Hoàng đế có Đức lớn đã làm cho thiên hạ được thái bình, họ không phát hiện ra lỗi lầm nào cả. Chỉ có quan Thượng thư hữu thừa tên là Lưu Ký nói: “Gần đây đúng là có người dâng thư kể ra những điều thánh chỉ không phù hợp. Nhiều khi bệ hạ ở trước mặt truy hỏi căn nguyên cho đến tận cùng, không ai không xấu hổ thẹn thùng, đây sợ rằng không phải là điều mà người can ngăn muốn gặp phải”. Thái Tông nói: “Khanh nói đúng, Trẫm cần phải sửa”. Xem thêm

Thái Tông từng nổi giận với Mục Dụ là một vị quan chuyên trông coi vườn thượng uyển phía Tây, đã hạ chiếu chém đầu tại triều đình. Hoàng thái tử vội vàng khuyên can, Thái Tông vui vẻ nói: “Trẫm ban đầu có được Ngụy Chinh, ông ấy có thể ngày đêm cố vấn cho ta. Ngụy Chinh qua đời rồi, thì Lưu Ký, Sầm Văn Bổn, Mã Chu, Chử Toại Lương tiếp tục việc ấy. Con trai ta một thời gian dài thấy ta thích nghe lời khuyên can, bởi vậy hôm nay cũng bước ra khuyên can, quả thật là thói quen đã trở thành tự nhiên rồi!”.

Có một lần Thái Tông đột nhiên bảo quần thần: “Trẫm hôm nay muốn nghe người khác kể ra lỗi lầm của bản thân, các khanh hãy vì Trẫm mà nói ra đi”.

Rất nhiều quan đại thần đều từ chối nói rằng Hoàng đế có Đức lớn đã làm cho thiên hạ được thái bình, họ không phát hiện ra lỗi lầm nào cả. Chỉ có quan Thượng thư hữu thừa tên là Lưu Ký nói: “Gần đây đúng là có người dâng thư kể ra những điều thánh chỉ không phù hợp. Nhiều khi bệ hạ ở trước mặt truy hỏi căn nguyên cho đến tận cùng, không ai không xấu hổ thẹn thùng, đây sợ rằng không phải là điều mà người can ngăn muốn gặp phải”. Thái Tông nói: “Khanh nói đúng, Trẫm cần phải sửa”. Xem thêm